Naziv
Mađarska književnost II. ((proto)realizam)
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS
4
Šifra
69920
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Prenijeti studentima napredna znanja o književnosti kasnog mađarskog romantizma: o utjecajima ranijih razdoblja na romantizam i o utjecaju romantizma na predmodernizam i modernizam, te znanja o narodnjaštvu i protorealizmu u mađarskoj književnosti. Upoznati studente s predstavnicima kasnog romantizma i narodnjaštva i njihovim stvaralaštvom i potaknuti ih da na kasnijim godinama studija prošire stečena saznanja. Upoznati studente s kanonskim djelima kasnog romantizma u hrvatskom prijevodu pripremajući ih za čitanje istih na izvornom jeziku na kasnijim godinama studija. Potaknuti interes studenata za detaljnom analizom književnih djela.
Sadržaj
 1. Uvod u kasni romantizam, narodnjaštvo i protorealizam.
 2. Život i stvaralaštvo Jánosa Aranya. Uvod u povijesne balade Jánosa Aranya.
 3. Analiza Aranyevih povijesnih balada "Velški bardi" i "Szondijeva dva paža".
 4. Okolnosti nastanka Aranyeve pjesme "Vječni Židov" i analiza pjesme "Vječni Židov".
 5. Imre Madách i okolnosti koje su dovele do pisanja i objave "Čovjekove tragedije".
 6. Analiza Madácheve drame "Čovjekova tragedija".
 7. Analiza Madácheve drame "Čovjekova tragedija".
 8. Kasnoromantičarski roman i zakoret k realizmu.
 9. Život i stvaralaštvo Móra Jókaija. Analiza ulomaka njegova romana "Zlatni čovjek".
 10. Kasni romantizam i uvod u simbolizam.
 11. Život i stvaralaštvo Jánosa Vajde. Uvod u pjesništvo Jánosa Vajde.
 12. Analiza Vajdinih pjesama "U šumi kod Vaála" i "Na jezeru punom trske".
 13. Analiza Vajdinih pjesama "Nakon dvadeset godina" i "Poslije trideset godina".
 14. Život i stvaralaštvo Gyule Reviczkog. Simbolizam i usporedba s Baudelaireom.
 15. Analiza dvije pjesme Gyule Reviczkog: "Palma u Hortobágyu" i "O sebi".

Ishodi učenja
 1. Student će moći navesti vremenske i kulturološke okvire kasnog romantizma i nabrojiti glavne predstavnike pravca.
 2. Student će moći razlikovati i povezati osnovne značajke stvaralačke poetike dvaju najistaknutijih predstavnika kasnog romantizma i nacionalnog klasicizma - Sándora Petőfija i Jánosa Aranya.
 3. Student će moći interpretirati dramu u stihu "Čovjekova tragedija" Imrea Madácha i prepoznati ideje vodilje djela.
 4. Student će moći analizirati karakteristike kasnoromantičarskog romana s naznakama realizma te izdvojiti razlike između romantizma i realizma.
 5. Student će moći sastaviti popis najvažnijih djela Jánosa Vajde, identificirati poetike rane moderne unutar kasnog romantizma.
 6. Student će moći sastaviti popis najvažnijih djela Gyule Reviczkog, identificirati poetike simbolizma unutar kasnog romantizma.
Metode podučavanja
Podučavanje kroz teoriju, zadatke samostalnog istraživanja, čitanje i tumačenje romantičarskih djela i analizu tekstova.
Metode ocjenjivanja
Pismeni/usmeni ispit znanja.

Obavezna literatura
 1. Zlatna knjiga mađarske poezije, sast. i prev. Enver Čolaković. Zagreb, Nakladni zavod Matice hrvatske, 1987.
 2. Hrestomatija mađarske književnosti: 19. stoljeće, Franciska Ćurković-Major. Zagreb, FF-Press, 2014.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar