Naziv
Mađarska književnost III - moderna i avangarda
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS
4
Šifra
52200
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar