Naziv
Biblija i hrvatska usmena književnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
5
Šifra
52541
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente/ice sa suodnosom, interferencijama biblijskih tekstova i usmene književnosti, transformacijama dijelova biblijskih tekstova u usmenoj komunikaciji te osposobiti studente i studentice za samostalno istraživanje te problematike što će pokušati osigurati i izrada seminarskog rada.
Sadržaj
 1. Povijest nastanka (i zapisi) biblijskih knjiga. Biblijski kanon(i). Starozavjetni i novozavjetni odabrani dijelovi koji su (obično) prelazili u usmenu komunikaciju
 2. Prijevodi Biblije u Hrvata. Biblijski korijeni hrvatske kulture. Narodni život i običaji potaknuti Biblijom. Modaliteti biblijske parafraze.
 3. Uvod u starozavjetne knjige. Tipologija usmenoknjiževnih žanrova.
 4. Petoknjižje. Knjiga Postanka i hrvatske usmene bajke i predaje.
 5. Petoknjižje. Knjiga Izlaska i hrvatske usmene bajke.
 6. Povijesne knjige. Knjiga Samuelova (lik kralja Davida) i hrvatske usmene pripovijetke.
 7. Povijesne knjige. Knjige o Makabejcima (lik Jude Makabejca) i hrvatske epske pjesme.
 8. Proročke knjige. Mudre izreke i hrvatski poslovični izričaji.
 9. Analiza i pregled dosadašnjih spoznaja o interferenciji starozavjetnih tekstova i hrvatske usmene književnosti.
 10. Uvod u knjige Novoga Zavjeta. Specifičnosti tekstova i odnos prema tradiciji.
 11. Sinoptička Evanđelja. Evanđelje po Mateju. Evanđelje po Marku.
 12. Evanđelje po Luki.
 13. Evanđelje po Ivanu.
 14. Djela apostolska. Analiza i pregled dosadašnjih spoznaja o interferenciji novozavjetnih tekstova i hrvatske usmene književnosti.
 15. Sinteza.

Ishodi učenja
 1. pravilno tumačiti interferencije biblijskih tekstova i hrvatske usmene književnosti
 2. usvojiti temeljna znanja iz biblijskih znanosti, osobito biblijske kritike i filološke analize
 3. osmisliti i samostalno, nakon rada na seminaru, izraditi referat o interferenciji određenog biblijskoga teksta i hrvatskih usmenoknjiževnih žanrova
 4. produbiti spoznaje o žanrovima hrvatske usmene književnosti
 5. usvojiti svijest o kontinuitetu hrvatske tradicijske kulture i njezine trajne povezanosti s Biblijom
Metode podučavanja
Metoda usmenog predavanja; individualni rad na izradi seminarskoga rada; metoda pisanja sažetoga izvješća o temi; primjena vizualnih pomagala (fotografije i filmovi).
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje kvalitete pripreme i izlaganja seminarskoga rada.
Pismeni ispit uz mogućnost polaganja ispita preko kolokvija.

Obavezna literatura
 1. Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Urednik A. Rebić, et al., Zagreb, 1994.
 2. Josip Bratulić, Biblija u Hrvata. Izbor tekstova od XV. do XX. stoljeća, Zagreb, 1996.
 3. Stipe Botica, Biblija i hrvatska tradicijska kultura, Zagreb, 2011.
 4. Književnost i Biblija. „Književna smotra”, br. 92,, godište XXVI, Zagreb, 1994.
 5. Eugen Werber, „Stara hebrejska književnost”. U: Povijest svjetske književnosti 1, Liber-Mladost, 1982.
 6. Anto Popović, Torah - Pentateuh - Petoknjižje : uvod u knjige Petoknjižja i u pitanja nastanka Pentateuha, Zagreb, 2012.
Dopunska literatura
 1. Stipe Botica, Biblija i hrvatska kulturna tradicija, Zagreb, 1995.
 2. Rječnik biblijske kulture, AGM, Zagreb 1999.
 3. Opći religijski leksikon, LZ Miroslav Krleža, 2002.
 4. The Bible and Civilization. Library of Jewish Knowledge, Jerusalem, 1973.
 5. Tumačenje Biblije u Crkvi. Biblija i Kristologija. „Kršćanska sadašnjost”, Zagreb 1995.
 6. Muka kao nepresušno nadahnuće kulture. Zbornik, (ur. D. Milinović), „Pasionska baština”, Zagreb 1999.
 7. Suvremeni pristup Bibliji, Die Bibel in der zeitgenössischen Auseinandersetzung. Frankfurt am Main, 2004.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 5. semestar