Naziv
Metode istraživanja u antropologiji
Organizacijska jedinica
Katedra za antropologiju
ECTS
3
Šifra
35968
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Opća i osnovna znanja o osnovama znanstvenih istraživanja u društvenim znanostima i posebno u antropologiji. Ovladavanje elementarnim karakteristikama i dometima pojedinih metoda istraživanja i ukupnosti metodologije. Usvajanje osnovnih znanja iz metodologije u svrhu osposobljenosti za daljnji produbljeni studij metodologije. Osposobljenost studenata za razvoj vlastitih početnih istraživačkih koncepata i razumijevanje i analizu empirijskih istraživanja.
Sadržaj
 1. Uvod, Uloga, svrha i smisao znanosti, Definicija znanosti, Znanstvena spoznaja nasuprot tradiciji i zdravorazumskoj spoznaji, Filozofske pretpostavke znanosti, Ciljevi društvenih istraživanja
 2. Struktura znanosti: pojmovi, hipoteze, generalizacije i teorije; Paradigme i teorije, Osnovni pojmovi: teorijsko i empirijsko istraživanje, Kvalitativna i kvantitativna metodologija
 3. Deduktivna i induktivna konstrukcija teorije,Varijable i obilježja varijabli
 4. Svrha istraživanja: Ispitivanje, opisivanje, objašnjenje; Idiografsko i nomotetsko objašnjenje; Jedinice analize, Korelacija i kauzalitet; Nužan i dovoljan uzrok
 5. Vremenska dimenzija istraživanja: Presjek i longitudinalna istraživanja (trend, panel i kohorta)
 6. Konceptualizacija, Operacionalizacija, Mjerenje, Indikatori, Valjanost i pouzdanost
 7. Skale i indeksi, Tipologije
 8. Uzorak i logika uzorkovanja; Reprezentativni i nereprezentativni uzorak ispitanika, Tehnike izbora uzoraka
 9. Anketa, Osnovne karakteristike metode, Zašto se tako često koristi, Konstrukcija upitnika, Otvorena pitanja, Kontrolna pitanja, Interpretacija rezultata
 10. Eksperiment, Mogućnosti i ograničenja eksperimenta u društvenim znanostima
 11. Kvalitativne metode istraživanja; Terensko istraživanje Promatranje, osnovne karakteristike i nedostaci, Analiza slučaja
 12. Intervju, Vrste intervjua, Fokus grupe, Problemi kontrole objektivnosti i analize i prezentacije rezultata, Etički aspekti
 13. Nenametljive metode istraživanja, Analiza sadržaja; Statističke baze podataka i kako se njima služiti
 14. Evaluacijska istraživanja, Akcijska istraživanja
 15. Pisanje izvještaja, Etička i politička pitanja u društvenim istraživanjima

Ishodi učenja
 1. Navesti i opisati te primijeniti osnovne kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja u antropologiji i društvenim znanostima
 2. Interpretirati statističke i druge rezultate prikupljanja podataka
 3. Usporediti, analizirati i komentirati metodologiju i rezultate različitih antropoloških istraživanja
 4. Navesti i opisati temeljne pojmove i procese društvenih istraživanja
 5. Navesti i opisati osnovne statističke i kvalitativne tehnike prikupljanja podataka
Metode podučavanja
Predavanja uz power point prezentacije i druge multimedijalne sadržaje Objavljivanje nastavnih i popratnih materijala te komunikacija sa studentima putem Sustava za učenje na daljinu Omega
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, kolokvij i pismeni ispit, usmeni ispit za one koji žele veću ocjenu nakon položenog pismenog ispita

Obavezna literatura
 1. G. Milas; 2005, Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima, Naklada Slap, Jastrebarsko (Poglavlja: 2, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 10.1 -10.8, 12, 14, 17) ili
 2. Vesna Lamza Posavec, 2021., Metodologija društvenih istraživanja. Temeljni uvidi. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
Dopunska literatura
 1. Denzin, N.K., Lincoln, Y.S., 2005, The Sage Handbook of Qualitative Research, Sage, Thousand Oaks, London, New Delhi
 2. Halmi, A. , 2005, Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima, Naklada Slap , Jastrebarsko
 3. Harvey, R. B., 2005, Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches, Altamira (4. Edition)
 4. Earl Babbie, The Practice of Social Research, Belmont, CA: Wadsworth, 2006.

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar