Naziv
Metodički blok i praksa
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
6
Šifra
129246
Semestri
ljetni
Satnica
Metodičke vježbe
120

Cilj
Upoznati studente s važnijim praktičnim aspektima nastave hrvatskoga jezika i osposobiti ih za samostalno izvođenje te nastave u osnovnoj školi i srednjim školama
Sadržaj
 1. Dogovor o studentskim obvezama i zadacima
 2. Upoznavanje s važnijim školskim dokumentima
 3. Hospitacije u srednjoj školi
 4. Hospitacije u srednjoj školi
 5. Strukturni modeli održanih nastavnih sati – raščlamba
 6. Strukturni modeli održanih nastavnih sati – raščlamba
 7. Pokusna studentskih predavanja
 8. Analiza i vrednovanje održanih pokusnih predavanja
 9. Diplomsko predavanje u srednjoj školi
 10. Hospitacije u osnovnoj školi
 11. Hospitacije u osnovnoj školi
 12. Strukturni modeli održanih nastavnih sati – raščlamba
 13. Pokusna studentska predavanja
 14. Analiza i vrednovanje pokusnih predavanja
 15. Diplomsko predavanje u osnovnoj školi

Ishodi učenja
 1. objasniti metodičke sustave, modele i metode i primjenjivati ih u nastavi Hrvatskog jezika
 2. interpretirati s učenicima tekstove hrvatske i svjetske književnosti u okviru školske interpretacije na svim obrazovnim razinama
 3. jasno i nedvosmisleno predstaviti jezikoslovne spoznaje stručnomu i širemu slušateljstvu
 4. kritički procijeniti vlastite i tuđe spoznaje i znanja
 5. oblikovati, primijeniti i procijeniti alate za utvrđivanje postignuća u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti
 6. samostalno izvoditi obveznu i dodatnu nastavu u okviru predmetnih područja Hrvatskog jezika: jezika i jezičnog izražavanja, hrvatske i svjetske književnosti te medijske kulture na svim odgojnim i obrazovnim razinama
Metode podučavanja
Predavanje, seminari i radionice, vježbe, samostalni zadatci, samostalni pismeni radovi, samostalna izvedba nastavnih sati (pokusna i diplomska predavanja)
Metode ocjenjivanja
kontinuirano praćenje, pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Stjepko Težak, Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, Zagreb, 1996.
 2. Vlado Pandžić, Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Zagreb, 2001.
 3. Dragutin Rosandić, Metodika književnoga odgoja, Zagreb, 2005.
 4. Vlado Pandžić, Hrvatski roman u školi, Zagreb, 2001.
Dopunska literatura
 1. Stjepko Težak - Stjepan Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb, 1992
 2. Anđelko Peko - Ana Pintarić, Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika, Osijek, 1999.
 3. Josip Silić, Od rečenice do teksta, Zagreb, 1984.
 4. Dragutin Rosandić – Irena Rosandić, Hrvatski jezik u srednjoškolskoj nastavi, Zagreb, 1996.
 5. Dunja Pavličević-Franić, Komunikacijom do gramatike (razvoj komunikacijske kompetencije u ranome razdoblju usvajanja jezika), Zagreb, 2005.
 6. Vlado Pandžić, Putovima školske recepcije književnosti, Zagreb, 2001.
 7. Stjepko Težak, Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 2, Zagreb, 1998.
 8. Vlado Pandžić, Prilozi za hrvatsku povijest recepcije književnosti, Zagreb, 2004.
 9. Dragutin Rosandić, Novi metodički obzori, Zagreb, 1993.
 10. Ana Gabrijela Šabić, Učenik i lirika, Zagreb, 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij