Naziv
Bibliografska organizacija 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
51390
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Stjecanje temeljnih znanja iz područja bibliografske organizacije.
Sadržaj
 1. Bibliografska organizacija, načela i problemi organiziranja, ciljevi i zadaće.
 2. Knjižnična građa: vrste i izvori podataka.
 3. Univerzalna bibliografska kontrola, Međunarodna kataložna načela.
 4. Sustavi obilježavanja građe.
 5. Međunarodni standardni bibliografski opis: ISBD.
 6. Vrste autorstva.
 7. Vrste kataložnih jedinica.
 8. Katalog u odnosu spram drugih bibliografskih pomagala.
 9. Zadaće kataloga.
 10. Kataložna jedinica/kataložni zapis.
 11. Pregledne kataložne jedinice.
 12. UNIMARC i MARC21.
 13. OPAC, WebPAC, SOPAC.
 14. FRBR i FRAD.
 15. Bibliografski metapodaci.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći opisati koncept Univerzalne bibliografske kontrole.
 2. Studenti će moći nabrojati i opisati temeljne međunarodne i nacionalne standarde za bibliografsku organizaciju knjižnične građe.
 3. Studenti će moći samostalno izraditi kataložni/bibliografski opis prema odredbama ISBD-a.
 4. Studenti će moći samostalno odabrati te izraditi pristupnice kataložnim/bibliografskim zapisima iz područja formalne obrade knjižnične građe.
 5. Studenti će moći nabrojati i opisati temeljne pojmove iz IFLA-in studija konceptualnih modela FR-obitelji s naglaskom na korisničke postupke.
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe, samostalno istraživanje, e-učenje, izlaganja i rasprave unutar predavanja.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje predavanja i vježbi (20% ocjene). Kolokvij iz deskriptivne katalogizacije knjižnične građe.. Kolokvij iz izbora i oblikovanja odrednica. Pismeni i usmeni ispit (studenti koji su uspješno položili oba kolokvija su na taj način položili pismeni dio ispita, studenti koji nisu uspješno položili prvi kolokvij, ne mogu polagati drugi kolokvij, te moraju izaći na pismeni dio ispita). Ispit: pismeni (40% ocjene) i usmeni (40% ocjene) ispit.

Obavezna literatura
 1. VERONA, E. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1983-1986. Dio 1: Odrednice i redalice. 2. izmijenjeno izd. 1986. Dio 2: Kataložni opis.1983. ili VERONA, E. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Pretisak. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008-2009. Dio 1: Odrednice i redalice. [2. izmijenjeno izd.]. 2009. Dio 2: Kataložni opis. 2008.
 2. ISBD(CR) : Međunarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacija i druge neomeđene građe. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005.
 3. ISBD(ER) : Međunarodni standardni bibliografski opis elektroničke građe. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2001.
 4. SMJERNICE za primjenu ISBD-a na opis sastavnica. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1989.
 5. HORVAT, A. Knjižnični katalog i autorstvo. Rijeka : “Benja”, 1995.
 6. HORVAT, A. Oblikovanje osobnih imena u knjižničnom katalogu. // Znanstveni skup Normizacija osobnih imena u knjižničarstvu i leksikografiji. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1996. Str. 105-114.
 7. UNIMARC : bibliografski format / [hrvatski prijevod formata iz 1999. osuvremenila Marijana Tomić]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo ; Zadar : Sveučilište, 2009.
 8. PRIRUČNIK za UNIMARC : format za pregledne zapise / [s engleskoga prevela Slobodanka Radovčić ; hrvatske primjere odabrali i izradili Zoran Ivanović ... et al.]. 1. hrvatsko izd. (prema 2. prerađenom i proširenom izd. izvornika). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.
Dopunska literatura
 1. ISBD : International Standard Bibliographic Description / recommended by the ISBD Review Group ; approved by the Standing Committee of the IFLA Cataloguing Section. Consolidated ed. Berlin ; Muenchen : De Gruyter Saur, 2011.
 2. BARBARIĆ, A. Skupina 0 ujednačenoga izdanja ISBD-a iz 2011. ili kako smo od opće oznake građe došli do oblika sadržaja i vrste medija. // 14. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredili Sanjica Faletar Tanacković i Damir Hasenay. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. Str. 20-35.
 3. MCGARRY, D. Razvoj Ujednačenoga međunarodnoga standardnoga bibliografskog opisa. // Međunarodni skup u čast 100-te godišnjice rođenja Eve Verone, Zagreb, 17. - 18. studenoga 2005. : zbornik radova = International Conference in Honour of the 100th Anniversary of Eva Verona's Birth, Zagreb, November 17 -18, 2005 : proceedings / uredile, edited by Mirna Willer, Ana Barbarić. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo = Croatian Library Association, 2007. Str. 67-74; 333-340.
 4. WILLER, M.; Barbarić, A. Međunarodna kataložna načela : prikaz i analiza. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 52, 1/4(2009), str. 18-48. Dostupno i na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/99

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar