Naziv
Metodika nastave hrvatskog jezika I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117632
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
A. Doc. dr. sc. Marko Alerić (jednopredmetni diplomski nastavnički studij): Studenti će biti upoznati s teorijskim i praktičnim spoznajama o nastavi hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjim školama, sa obrazovne dokumente (Ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje, Nacionalnim okvirnim kurikulom, Predmetnim kurikulom, Nastavnim planom i programom), s osnovnim pojmovima u vezi s učenjem (poučavanjem) sekundarne jezične kompetencije i njezinim ovladavanjem. Također će biti upoznati s načelima u nastavi hrvatskoga jezika, s primjenom nastavnog programa i nastavnih načela u udžbenicima, vježbenicima i nastavi hrvatskoga jezika. Bit će obaviješteni o posebnostima nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, o razlikama između imanentne i normativne gramatike, o problemima u opisu gramatičke norme i njezinu ovladavanju, o obilježjima nastavnog sata, o tipovima nastavnih sati, nastavnim metodama, o nastavi fonetike i fonologije, morfologije i sintakse u osnovnoj i srednjim školama. Studenti će dobiti bitne podatke o uspješnosti osnovnoškolskih i srednjoškolskih učenika u ovladavanju sadržajima nastave hrvatskoga jezika. B. Metodika nastave hrvatskoga jezika 1 (dvopredmetni diplomski nastavnički studij): Studenti će biti upoznati s važnijim teorijskim i praktičnim spoznajama o nastavi Hrvatskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi (učenje i poučavanje, taksonomski opisi znanja, standard kao sekundarna jezična kompetencija, pojam komunikacijske jezične kompetencije, jezične djelatnosti, samoregulirano učenje, strategije učenja, metode poučavanja, oblici rada, metodički sustavi, tip nastavnog sata, artikulacija nastavnog sata, važniji dokumenti (NOK, Nastavni plan i program, Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje, Zajednički europski referentni okvir za jezike).
Sadržaj
 1. A. 1. Didaktika, metodika, teorija nastave jezika, učenje/poučavanje, teorije učenja (Koji su moji najveći problemi u ovladavanju nor. gram.? Što smatram da je tome uzrok?, Što treba učiniti kako bi se norm. gram. bolje ovladalo?)B. 1. Bit i naziv nastavnog predmeta
 2. A. 2. Nastavni plan i program, Primjena nastavnog plana i programa u nastavi hrvatskoga jezika (funkcionalni, odgojni i obrazovni zadaci u nastavi hrv. j.)B. 2. Svrha nastave hrvatskoga jezika na općoj naobrazbenoj razini
 3. A. 3. Načela u nastavi hrvatskoga jezika, Primjena nastavnih načela u nastavi hrvatskoga jezika- načelo jezične sposobnosti, načelo svrhovitosti, načelo čestotnosti, pozitivan stav kao uvjet uspješnijeg ovladavanja gram. normomB. 3. Temelji nastave hrvatskoga jezika
 4. A. 4. Sadržaj nastavnog predmeta hrvatski jezik (Svrha i zadaće nastave hrvatskog jezika), Hrv. jezik, idiolekt, sociolekt, mjesni govor, dijalekt, narječje, stand. jezik) Što se iz jezika uči u OŠ i SŠ?B. 4. Školsko učivo hrvatskoga jezika
 5. A. 5. Imanentna i normativna gramatika, primarni i sekundarni jezični osjećaj B. 5. Tradicionalna nastava gramatike
 6. A. 6. Problem opisa gramatičke normeB. 6. Moderna nastava gramatike
 7. A. 7. Najčešće poteškoće učenika u ovladavanju gramatičkom normom (jezična kultura)B. 7. Načela nastave hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi
 8. A. 8. Izvori nastave hrvatskoga jezika i nastavne metode B. 8. Sustavi i pristupi u nastavi hrvatskoga jezika
 9. A. 9. Obilježja govorenog i pisanog teksta (vrednote govorenog jezika) B. 9. Programske vrste nastave hrvatskoga jezika
 10. A. 10. Nastavni sat (struktura nastavnog sata, tipovi nastavnih sati) – vježba: analiza nastavnog sataB. 10. Nastavni oblici
 11. A. 11. Nastava fonetike i fonologije (Naglasci u hrv. jeziku)B. 11. Izvori nastave hrvatskoga jezika
 12. A. 12. Nastava morfologije (Objašnjenje izabranog dijela gram. norme)B. 12. Nastavne metode
 13. A. 13. Nastava sintakseB. 13. Projektiranje nastave hrvatskoga jezika
 14. A. 14. Znanstvena i školska gramatikaB. 14. Ustroj nastavne jedinice
 15. A. 15. Uspješnost učenika u nastavi hrvatskoga jezika, rad s boljim i lošijim učenicimaB. 15. Hrvatski kao nastavni jezik

Ishodi učenja
 1. Znati strukturu nastavnoga sata uzimanja novog gradiva, ponavljanja i usustavljivanja gradiva i provjeravanja; moći samostalno oblikovati svaki od tri tipa nastavnih sati.
 2. Primijeniti razlikovnu gramatiku u nastavi hrvatskoga jezika.
 3. Objasniti i primijeniti nastavne metode u nastavi hrvatskoga jezika.
 4. Znati opisati i primijenti svrhu, ciljeve i zadatke nastave hrvatskoga jezike.
 5. Znati objasniti navesti primjer za obrazovne, odgojne i funkcionalne zadatke u nastavi hrvatskoga jezika (znanja, vještine, stavovi).
 6. Objasniti razliku između imanentne i normativne gramatike.
 7. Objasniti i oprimjeriti najčešće poteškoće u opisu gramatičke norme.
 8. Objasniti i oprimjeriti najčešće poteškoće u ovladavanju gramatičkom normom.
 9. Objasniti i primijeniti nastavna načela u nastavi hrvatskoga jezika.
 10. B. Metodika nastave hrvatskoga jezika 1 (dvopredmetni diplomski nastavnički studij):
 11. Odrediti i objasniti svrhu nastavnog predmeta Hrvatski jezik u osnovnoj i srednjoj školi te opisati njegovu strukturu.
 12. Nabrojiti i opisati važnije dokumente (NOK, Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje, ZEROJ)
 13. Odrediti i objasniti načela nastave Hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi te sustave i pristupe u nastavi hrvatskoga jezika.
 14. Razlikovati i objasniti programske vrste nastave hrvatskoga jezika.
 15. Odrediti i objasniti obilježja didaktičke i znanstvene gramatike.
 16. Objasniti primjenu taksonomskih opisa znanja u nastavi Hrvatskog jezika.
 17. Razlikovati i primjenjivati prikladne nastavne oblike i izvore nastave hrvatskoga jezika.
 18. Nabrojiti, objasniti i primjenjivati strategije i metode u nastavi Hrvatskog jezika.
 19. Stečena znanja i sposobnosti studentice/studenti moći će primjenjivati u planiranju nastavnih jedinica.
 20. A. Doc. dr. sc. Marko Alerić (jednopredmetni diplomski nastavnički studij):
 21. Znati opisati nastanak dokumenata Ključne kompetencije za cjeloživotno obrazovanje Europske komisije.
 22. Znati primijeniti ključnu kompetenciju komunikacije na materinskom jeziku na obrazovne dokumente.
 23. Znati razlikovati nacionalni okvirni kurikul, predmetni kurikul i nastavni plan i program.
 24. Objasniti i oprimjeriti pojam 'obrazovni ishod'.
Metode podučavanja
A. Doc. dr. sc. Marko Alerić (jednopredmetni diplomski nastavnički studij): usmeno podučavanje, samostalan rad studenata, vježbe analize nastave hrvatskoga jezika. B. Metodika nastave hrvatskoga jezika 1 (dvopredmetni diplomski nastavnički studij): Predavanje Seminari
Metode ocjenjivanja
A. Doc. dr. sc. Marko Alerić (jednopredmetni diplomski nastavnički studij): Pismeno ispitivanje Na ocjenu utječu: pohađanje nastave – 25%, izrada i prezentacija seminarskog zadatka – 12,5% pismeni ispit – 62,5% B. Metodika nastave hrvatskoga jezika 1 (dvopredmetni diplomski nastavnički studij): Pohađanje nastave Seminarski radovi Pismeni ispit Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. A. Doc. dr. sc. Marko Alerić (jednopredmetni diplomski nastavnički studij):
 2. Težak, Stjepko (1996): Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, Zagreb
 3. Alerić, Marko; Gazdić-Alerić, Tamara (2013): Hrvatski u upotrebi, Zagreb
 4. Pandžić, Vlado (2001): Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Zagreb
 5. B. Metodika nastave hrvatskoga jezika 1 (dvopredmetni diplomski nastavnički studij):
 6. Stjepko Težak (1996). Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1. Zagreb: Školska knjiga.
 7. Pritchard, Alan (2009). Ways of Learning. New York: Routledge (poglavlja „Learning“, „Behaviourism and the beginnings of theory“, „Cognitive, constructivist learning“, str. 1–33).
Dopunska literatura
 1. A. Doc. dr. sc. Marko Alerić (jednopredmetni diplomski nastavnički studij):
 2. Alerić, Marko (2009): Normativna morfologija u nastavi hrvatskoga jezika (Imanentna gramatika u nastavi normativne morfologije), doktorski rad, Zagreb
 3. Tamara Gazdić-Alerić; Alerić, Marko; Bekavac, Božo (2010): Utjecaj čestotnosti fonema/grafema č, ć, dž, đ na ovladavanje hrvatskom pravopisnom normom. Odgojne znanosti. 12, 1, Zagreb: Učiteljski fakultet; 215-227
 4. Alerić, Marko (2006): Imanentna gramatika u ovladavanju standardnojezičnom morfologijom. Lahor; časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 1, 2, Zagreb
 5. Alerić, Marko (2009): Jezični osjećaj kao kriterij u normiranju standardnog jezika. Poglavlje u knjizi Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality. Granić, Jagoda (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL; 105-116.
 6. Alerić, Marko; Gazdić-Alerić, Tamara (2009): Pozitivan stav prema hrvatskome standardnom jeziku kao uvjet njegova uspješnijega ovladavanja. Lahor. 4. 7. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo; 5-24.
 7. Alerić, Marko (2007): Jezični osjećaj i ovladavanje standardnojezičnom kompetencijom. Zbornik radova s međunarodnoga stručnoga i znanstvenoga skupa Dijete i jezik danas, Čakovec – Osijek: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Središte u Čakovcu – Učiteljski fakultet u Osijeku; 10-26
 8. Peko, Anđelko – Pintarić, Ana (1999): Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika, Osijek
 9. Titone, Renzo (1977), Primijenjena lingvistika, Zagreb
 10. B. Metodika nastave hrvatskoga jezika 1 (dvopredmetni diplomski nastavnički studij):
 11. Pandžić, Vlado (2001). Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi. Zagreb: Profil.
 12. Težak, Stjepko - Stjepan Babić (2005). Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb:Školska knjiga.
 13. Bežen, Ante (2008). Metodika: znanost o poučavanju nastavnog predmeta. Zagreb: Učiteljski fakultet i Profil.
 14. Peko, Anđelka Peko, Anđelka – Ana Pintarić (1999). Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera. Ana Pintarić (1999). Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera.
 15. Dragutin Rosandić – Irena Rosandić (1996). Hrvatski jezik u srednjoškolskoj nastavi, Zagreb, 1996.
 16. Dunja Pavličević-Franić (2005). Komunikacijom do gramatike (razvoj komunikacijske kompetencije u ranome razdoblju usvajanja jezika), Zagreb, 2005.
 17. Kolić-Vehovec, Svjetlana (1999). Edukacijska psihologija. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci.
 18. Renzo Titone, Primijenjena lingvistika, Zagreb, 1977.
 19. Visinko, Karol (2014). Čitanje – učenje i poučavanje. Zagreb: Školska knjiga.
 20. Visinko, Karol (2010). Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.
 21. Schunk, Dale (62012). Learning Theories: An Educational Perspective. Boston: Pearson.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij