Naziv
Metodika nastave romskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS
4
Šifra
147514
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Metodičke vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Osposobiti studente romskoga jezika za rad u nastavi, upoznati studente s nastavničkom praksom, pravima i obvezama nastavnika, približiti studentima cilj, korist i potrebu za učenjem romskog jezika te omogućiti studentima da ovladaju osnovnim nastavnim oblicima, metodama i strategijama.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: sadržaj kolegija, ciljevi, način rada, obveze studenata; upoznavanje s izvedbenim planom;
 2. Metodika u znanstvenom sustavu
 3. Teorija nastave jezika kao samostalna disciplina
 4. Razlike između prvog, drugog i stranog jezika
 5. Ciljevi, zadaci i načela nastave romskoga jezika
 6. Sustavi I pristupi u nastavi romskoga jezika
 7. Tipovi nastavnih sati
 8. Nastavni oblici .
 9. Nastavne metode
 10. Nastavna sredstva i pomagala.
 11. Kurikul, nastavni plan I program
 12. Planiranje u nastavi i oblici planiranja
 13. Nastavni program za romski jezik od I – IV razreda i njegova struktura
 14. Ustroj nastavne jedinice
 15. Evaluacija- anonimni anketni upitnik s pitanjima o stupnju ispunjenosti studentskih očekivanja vezanih za program kolegija, način izvođenja nastave, vrednovanje.

Ishodi učenja
 1. Znati opisati i primijenti svrhu, ciljeve i zadatke nastave romskoga jezika
 2. Znati objasniti navesti primjer za obrazovne, odgojne i funkcionalne zadatke u nastavi romskoga jezika (znanja, vještine, stavovi).
 3. Znati strukturu nastavnoga sata.
 4. Objasniti nastavna načela u nastavi romskoga jezika..
 5. Nabrojiti, objasniti i primjenjivati prikladne nastavne oblike, strategije i metode u nastavi romskoga jezika.
 6. Znati razlikovati nacionalni okvirni kurikul, predmetni kurikul i nastavni plan i program.
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, razgovor, rad s tekstom, rad sa slikovnim materijalima, rad sa audio i video materijalima, praktični rad, Power point prezentacije, analiza i demonstracija.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Bežen, Ante (2008): Metodika – znanost o poučavanju nastavnog predmeta. Zagreb: Profil
 2. Bežen, Ante (2007): Metodički pristup početnom čitanju i pisanju na hrvatskome jeziku, Zagreb: Profil
 3. Kipper, H. Mischke, W. (2008). Uvod u opću didaktiku (odabrana poglavlja). Zagreb:Educa.
 4. Kyriacou, K. (1997), Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.
 5. Demir, Ljatif and Demir, Fatime eds. Lavustik./Rečnik. Romani-makedonikani. Makedonikani-Romani. Romsko-makedonski. Makedonsko-romski. Skopje: Romski kulturni i edukativni centar “Darhija”, 2010.
 6. Demir, Ljatif and Durmiš, Nevsija eds. Gramatika romskoga jezika. Zagreb: Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH “Kali Sara”, 2012.
Dopunska literatura
 1. Matte, W. (2007), Nastavne metode. 75 kompatnih pregleda za nastavnike i učenike. Zagreb: Naklada Ljevak.
 2. Matte, W. (2007), Rutinski planirati – učinkovito planirati. Zagreb: Naklada Ljevak.
 3. Palekčić, M. (2007). Od kurikuluma do obrazovnih standarda. Kurikulum: teorije-metodologija-sadržaj-struktura / Previšić, Vlatko (ur.). Zagreb : Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu ; Školska knjiga, 2007. Str. 35-101
 4. Aktualni udžbenici (početnice) i priručnici za učenje romskog jezika
 5. Nastavni planovi i programi za osnovne škole u izučavanju Romskog jezika i kulture , Ministarstva obrazovanja Kosovo i Makedonija

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar