Naziv
Metodika nastave ruskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
124482
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Uvidjeti složenost procesa metodike nastave ruskog kao stranog jezika, objasniti suštine metodičkih sustava, metoda, oblika, znanstvenih postupaka i sredstava učenja, razviti sposobnosti planiranja, pripreme i provođenja nastavnog sata za ruski kao strani jezik, utvrditi kriterije odabira nastavnih materijala za ciljanu skupinu i vještinu analize pripreme i izvedbe nastavnog sata
Sadržaj
 1. Metodika kao teorija i praksa nastave stranih jezikaPlaniranje nastavnog gradiva (godišnji i tematski plan; analiza nast. programa za ruski jezik – praktično);
 2. Priprema za sat; prikaz ili analiza sataStruktura sata ruskog jezika kao stranog za OŠ i SŠ
 3. Priprema za sat za odrasle na tečajevima str.jez.(prva etapa nastave)Planiranje sata; početak nastavnog sata; struktura sata
 4. Klasifikacija i vrste vježbaAnaliza jezične, govorne i govornojezične vježbe u udžbenicima ruskog jezika kao stranog
 5. Praktična priprema vježba; izbor situacijske vježbe na različitim etapama sata poučavanja str. jez.Funkcija, cilj i karakter pismene vježbe
 6. Nastavnikovo davanje uputa; vrste uputaKontroliranje, provjeravanje i vrednovanje znanja, vještina i navikaučenika u procesu učenja jezika; kriteriji ocjenjivanja, pisanje diktata (vrijednost diktata, vrste)
 7. Upravljanje razredom, organiziranje razredne interakcije na satuGrupiranje učenika, snage i slabosti grupnog rada i rada u paru
 8. Metodika korištenja auditivnih vježbi (Slušanje s razumijevanjem)Praktična priprema autentičnih tekstova za slušanje i priprema raznih testova
 9. Vrste čitanja i razumijevanje pisanog tekstaMetodika nastave ruskog leksika i frazeologije
 10. Interakcija učenja ruskog leksika, fonetike i gramatike, vrste vježbiMetodika proučavanja gramatičkog sustava; teorijska i praktična gramatika
 11. Strategije objašnjavanja značenja leksičkih jedinica i gram. struktura na ruskom jezikuPostavljanje pitanja: vrste pitanja, odabir vrsta pitanja
 12. Osposobljavanje učenika za govornu komunikaciju na str.jez.Razvijanje vještine pisanja
 13. Autentičnost tekstova Kulturološki aspekt metodike nastave str. jez. s naglaskom na ruski
 14. Izvođenje simuliranog nastavnog sata 1Izvođenje simuliranog nastavnog sata 2
 15. Analiza provedenih etapa sataAnaliza Dnevnika vođenja prakse

Ishodi učenja
 1. prepoznati i analizirati strategije učenja, poučavanja i komunikacije
 2. analizirati nastavne materijale u nastavi ruskog kao inog jezika s obzirom na različite metode poučavanja
 3. aktivno sudjelovati u diskusijama, prihvaćati komentare o svome radu i izraziti otvorenost prema stavovima i idejama drugih
 4. procijeniti potrebu za odgovarajućim oblikom cjeloživotnog obrazovanja
Metode podučavanja
Na satima će se izmjenjivati metoda razgovora, diskusije, izvođenja mini satova, analize priprema za sat; studenti će se kontinuirano pripremati za seminare i interaktivno sudjelovati na nastavi
Metode ocjenjivanja
Ispit: nema; ocjena na temelju rada na satu, kratkih prezentacija, seminarskih radova, dnevnika prakse i održanog oglednog sata

Kroz nastavu će se pratiti redoviti dolasci na seminar, kontinuirana priprema i aktivno sudjelovanje na nastavi, individualna pisana priprema nastavnog sata, samostalno izvođenje nastavnog sata


Obavezna literatura
 1. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования. - М.: "Русский язык" Курсы, 2010
 2. Лебeдинский, С.И., Гербик, Л.Ф. Методика преподавания русского языка как иностранного, учебное пособие (электронная версия), 2011
 3. Балыхина, Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного, нового –М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 2007
 4. Акишина А.А., Каган О.Е. Учимся учить. Для преподавателя русского языка как иностранного. Руский язык курсы, 2016
 5. Московкин Л.В., Щукин, А.Н. Хрестоматия по методике преподавания русского языка как иностранного. - М.: "Русский язык" Курсы, 2012
Dopunska literatura
 1. Vrhovac, Y. (2000). Govorna komunikacija i interakcija na satu stranoga jezika . Zagreb: Naklada Ljevak.
 2. Čurković-Kalebić, S. (2003). Jezik i društvena situacija . Zagreb: Školska knjiga.
 3. Журналы: Русский язык за рубежом, Strani jezici (odabrani članci)
 4. Skljarov, M. (1993). Teorija i praksa u nastavi stranih jezika . Zagreb: Školske novine.
 5. Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika . Zagreb: Filozofski fakultet.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij