Naziv
Metodika nastave slavenskih jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
ECTS
5
Šifra
124487
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Uvidjeti složenost procesa metodike nastave slavenskih jezika, objasniti suštine metodičkih sustava, metoda, oblika, znanstvenih postupaka i sredstava učenja, razviti sposobnosti planiranja, pripreme i provođenja nastavnog sata, utvrditi kriterije odabira nastavnih materijala za ciljanu skupinu i vještinu analize pripreme i izvedbe nastavnog sata na češkom i slovačkom jeziku
Sadržaj
 1. Metodika kao teorija i praksa nastave stranih jezika. Planiranje nastavnog gradiva (godišnji i tematski plan; analiza nast. programa za ruski jezik – praktično)
 2. Priprema za sat; prikaz ili analiza sata. Struktura sata češkog i slovačkog jezika kao stranog za OŠ i SŠ
 3. Priprema za sat za odrasle na tečajevima str.jez.(prva etapa nastave). Planiranje sata; početak nastavnog sata; struktura sata
 4. Klasifikacija i vrste vježba. Analiza jezične, govorne i govornojezične vježbe u udžbenicima češkog i slovačkog jezika
 5. Praktična priprema vježba; izbor situacijske vježbe na različitim etapama sata poučavanja str. jez. Funkcija, cilj i karakter pismene vježbe
 6. Nastavnikovo davanje uputa; vrste uputa. Kontroliranje, provjeravanje i vrednovanje znanja, vještina i navika učenika u procesu učenja jezika; kriteriji ocjenjivanja, pisanje diktata (vrijednost diktata, vrste)
 7. Upravljanje razredom, organiziranje razredne interakcije na satu. Grupiranje učenika, snage i slabosti grupnog rada i rada u paru
 8. Metodika korištenja auditivnih vježbi (Slušanje s razumijevanjem). Praktična priprema autentičnih tekstova za slušanje i priprema raznih testova
 9. Vrste čitanja i razumijevanje pisanog teksta. Metodika nastave slavenskih leksika i frazeologije
 10. Interakcija učenja stranih leksika, fonetike i gramatike, vrste vježbi. Metodika proučavanja gramatičkog sustava; teorijska i praktična gramatika
 11. Strategije objašnjavanja značenja leksičkih jedinica i gram. struktura. Postavljanje pitanja: vrste pitanja, odabir vrsta pitanja
 12. Osposobljavanje učenika za govornu komunikaciju na str.jez. Razvijanje vještine pisanja
 13. Autentičnost tekstova. Kulturološki aspekt metodike nastave str. jez.
 14. Izvođenje simuliranog nastavnog sata 1. Izvođenje simuliranog nastavnog sata 2
 15. Analiza provedenih etapa sata. Analiza Dnevnika vođenja prakse

Ishodi učenja
 1. analizirati nastavne materijale s obzirom na različite metode poučavanja
 2. osmisliti znanstveno utemeljen plan nastavnog sata češkog kao stranog jezika i samostalno ga provesti u nastavi
 3. prepoznati i analizirati strategije učenja, poučavanja i komunikacije
 4. prepoznati i analizirati strategije učenja, poučavanja i komunikacije
 5. prikazati glavne aspekte pristupa nastavi stranih jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta
 6. razlikovati i analizirati procese poučavanja jezičnih vještina
 7. steći će sposobnost pisanja pripreme za sat
 8. steći će sposobnost samostalnog izvođenja nastavnog sata
 9. moći će analizirati provedeni sat, uočiti prednosti i nedostake
Metode podučavanja
Na satima će se izmjenjivati metoda razgovora, diskusije, izvođenja mini satova, analize priprema za sat; studenti će se kontinuirano pripremati za seminare i interaktivno sudjelovati na nastavi
Metode ocjenjivanja
Ispit: nema; ocjena na temelju rada na satu, kratkih prezentacija, seminarskih radova, dnevnika prakse i održanog oglednog sata

Pratit će se redoviti dolasci studenata na seminar, kontinuirana priprema i aktivno sudjelovanje na nastavi, individualna pisana priprema nastavnog sata, samostalno izvođenje nastavnog sata

Obavezna literatura
 1. Skljarov, M. (1993). Teorija i praksa u nastavi stranih jezika . Zagreb: Školske novine.
 2. Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika . Zagreb: Filozofski fakultet.
 3. Časopis Strani jezici (odabrani članci)
Dopunska literatura
 1. Čurković-Kalebić, S. (2003). Jezik i društvena situacija . Zagreb: Školska knjiga.
 2. Vrhovac, Y. (2000). Govorna komunikacija i interakcija na satu stranoga jezika . Zagreb: Naklada Ljevak.

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij