Naziv
Metodologija etnologije i kulturne antropologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS
5
Šifra
51726
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Metodologija etnologije i kulturne antropologije daje sistematski uvid u metodologiju kvalitativnih znanstvenih istraživanja koja su temelj svakoj etnološkoj i antropološkoj praksi i sastavni dio disciplinarnih kurikuluma. Radi se o jezgrenom kolegiju koji studente upoznaje s principima znanstvenog istraživanja, zahtjevima terenskog rada kao sastavnog dijela disciplinarnog angažmana i osposobljava ih u prenošenju spoznaja o društvenom i kulturnom životu ljudi. Metodologija etnologije i kulturne antropologije je u funkciji dopune predmeta Uvod u kulturnu antropologiju i Teorije kulturne antropologije.
Cilj je predmeta studente upoznati s poviješću etnološke i antropološke metodologije. Također, nastojat će ih se osposobiti za kritički odabir metodologije adekvatne ciljevima istraživanja s naglaskm na etnografiju, potaknuti na poduzimanje priprema i realizaciju vlastitog istraživanja. Predmetom se želi osigurati praktično i teorijsko znanje koje je potrebno da se osmisli, provede istraživanje i prikažu podaci koji su njime dobiveni. Posebna se pažnja posvećuje razvijanju znanja o strategijama interpretacije podataka, etičnosti, o akademskom pisanju i osvješćivanju autorskog glasa etnologa.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje.Studentima se daje osnovna informacija o kolegiju i temama koje se obrađuju te se raspoređuju obveze koje proizlaze iz kolegija.Određuju se istraživačke grupe u seminaru.Postavlja se prvi seminarski zadatak i daju objašnjenja za njegovo izvršenje.
 2. Uvod u metodologiju, povijest hrvatske etnološke metodologije.
 3. Razmatranje terena/mjesta istraživanja- od egzotičnih toposa do vlastitog stana.
 4. Promatranje sa sudjelovanjem(Participant – observation)
 5. Etnološke digresije – efemeridija kao etnografija.Autoetnografija.
 6. Suvremeni etnografski tereni – ili o etici terenskog rada
 7. Interpretativna antropologija
 8. Antropologija prema političkoj ekonomiji
 9. Antropologija kao kritika kulture
 10. Nativni paradoks
 11. Pisanje etnografije i autoritet
 12. Realistički, impresionistički, ispovjedni stilovi.
 13. Prezentacije istraživačkih rezultata - vrednovanje analitičke obrade
 14. Prezentacije istraživačkih rezultata- vrednovanje analitičke obrade
 15. Unutrašnja evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Navesti i raspraviti elemente strukovnog etičkog pravilnika
 2. Sastaviti plan jednostavnog kvalitativnog istraživanja
 3. Sastaviti upitnicu za kvalitativni intervju i grupirati pitanja prema dionicama kvalitativnog intervjua
 4. Sataviti protokol za promatranje
 5. Provesti jednostavni kvalitativni intervju
 6. Provesti promatranje
 7. Provesti jednostavu analizu - linijsko kodiranje
 8. Pripremiti nacrt rezultata istraživanja
 9. Predstaviti rezultate istraživanja
Metode podučavanja
Predmet iz metodologije etnologije i kulturne antropologije izvodi se kombinacijom predavanja i seminara u kojima se razrađuje tjedna tema predavanja. U okviru predmeta potiče se tjedno čitanje predviđene literature, a također je predviđen obuhvatan završni rad u obliku eseja u kojem studenti izlažu rezultate svojih terenskih istraživanja. Istraživanje se provodi u grupama do 5 studenata.

Metode ocjenjivanja
Ocjena se temelji na uspješnom svladavanju predviđenih obveza:
-sudjelovanje na nastavi: obvezno ( max. 3 izostanka)
-kontinuirani terenski rad+završni pismeni rad+završno izlaganje-60 % ocjene (grupni rad)
-pismeni ispit-40 % ocjene

Uvjet za pristupanje na pismeni ispit:
Reguliranje svih seminarskih obveza i izlaganje rezultata rada te predaja rezulata predmetnom nastavniku sa zadnjim tjednom u semestru, preduvjet je za stjecanje prava izlaska na pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Clifford, James. 1983. „On Ethnographic Authority“. Representationes, vol. 1 (2): 118-146.
 2. Čapo Žmegač, Jasna, Gulin Zrnić, Valentina, Šantek, Goran Pavel ur. 2006. „'Etnologija bliskoga'- Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja“. U „Etnologija bliskoga” - Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek. Zagreb: Jesenski i Turk, 7-43.
 3. Čapo Žmegač, Jasna. 2006. „Etnolog i njegove publike: O restituciji etnografskih istraživanja“. U„Etnologija bliskoga” - Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek. Zagreb: Jesenski i Turk, 213-235.
 4. Geertz, Clifford. 1998. Tumačenje kulture. Beograd: XX vek, 9-46.
 5. Gulin Zrnić, Valentina 2006. „Domaće vlastito i osobno: autokulturna defamilijarizacija“. U „Etnologija bliskoga” - Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek. Zagreb: Jesenski i Turk, 73-91.
 6. http://aaanet.org (Ethics: AAA Code of Ethics; iz 2012. i 2009. godine)
 7. http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/o-nam/eticki-kodeks-hed-a/ (Etički kodeks Hrvatskog etnološkog društva iz 2013. godine)
 8. Marcus, E. George. 1995. „Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography“. Annual Review of Anthropology 24: 95-117.
 9. Marcus, George i Fischer, Michael. 2003. „Kriza prikazivanja u humanističkim znanostima; etnografija i interpretativna antropologija“. U Antropologija kao kritika kulture, ur. George Marcus i Michael Fischer. Zagreb: Breza, 21-60.
 10. Marcus, George i Fischer, Michael. 2003. „Repatrijacija antropologije kao kritika kulture“. U Antropologija kao kritika kulture, George Marcus i Michael Fischer, ur. Zagreb: Breza, 131-158
 11. Marcus, George i Fischer, Michael. 2003. „Dvije suvremene tehnike kritike kulture“. U Antropologija kao kritika kulture, ur. George Marcus i Michael Fischer. Zagreb: Breza, 155-192.
 12. Emerson Robert, Rachel Fretz, Linda Shaw. 2011. "Processing Fieldnotes: Coding and Memoing". U Writing Ethnographic Fieldnotes. Chicago - London: University of Chicago Press. 171-198.
 13. Potkonjak, Sanja. 2014. Teren za etnologe početnike. Zagreb: hed biblioteka i FFpress.
Dopunska literatura
 1. Atkinson, Paul i Hammersley, Martyn. 1998. „Ethnography and Partaicipant Observation“. U Strategies of Qualitative Inquiry. London: Sage Publications, 110-136.
 2. Malinowski, Bronislaw. 1979. Argonauti Zapadnog Pacifika. Beograd: BIGZ, 1-23.
 3. Marcus, George i Michael Fischer. 2003. „Uzimanje u obzir političke ekonomije svjetske povijesti: spoznatljive zajednice u obuhvatnijim sustavima“. U Antropologija kao kritika kulture, ur. George Marcus i Michael Fischer. Zagreb: Breza, 95-130.
 4. Pratt, Mary Louise. 1986. „Fieldwork in common places“. U Writing Culture, The Poetics and Politics of Ethnography, ur. James Clifford, George E. Marcus. Berkeley, Los Angeles. University of California Press, 27-58.
 5. Šantek, Goran Pavel. 2006. „Etnografski realizam i uloga etnologa religije“. U „Etnologija bliskoga” - Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek. Zagreb: Jesenski i Turk, 53-71.
 6. Van Maanen, John. 1988. Tales of the Field. On Writing Ethnography. Chicago, London: University of Chicago Press, 45-124.
 7. Zebec, Tvrtko et al. 2009. „Etika u etnologiji i kulturnoj antropologiji“. Etnološka tribina, vol. 32:15-53.(samo uvodni tekst rasprave Tvrtka Zebeca i odgovor Sanje Potkonjak).

Obavezan predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar