Naziv
Metodologija istraživačkog rada u judaistici
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
3
Šifra
147581
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s judaističkim studijem u njegovoj raznolikosti glede disciplina, kronologije, kao i geografskih specifičnosti.
Cilj će se postići analizom sve većeg konsenzusa oko ciljeva i metodologije u judaističkim studijima i upoznavanjem sa suvremenim znanstvenim inicijativama u različitim poddisciplinama judaističkih studija (povijest, religija, filozofija, književnost).
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: definiranje polaznika, načina rada i obaveza studenata
 2. Interdisciplinarnost judaističkih studija: primjenom kombinacije povijesne perspektive, perspektive religijskih studija, židovske misli i filozofije, sociološke te literarne perspektive demonstrira se interdisciplinarnost studija judaistike.
 3. Znanstveni rad: metode, radovi, formuliranje, predmet i ciljevi istraživanja, hipoteze, teme, plan istraživanja
 4. Znanstveni rad: struktura, primarni i sekundarni podaci, pisanje bilješki.
 5. Metodologija znanstvenog istraživanja: kvalitativne metode.
 6. Metodologija znanstvenog istraživanja: kvantitativne metode.
 7. Metodologija znanstvenog istraživanja: analiza podataka.
 8. Arhivska građa.
 9. Arhiv – terenska nastava.
 10. Kako napisati diplomski rad? Istraživanje za potrebe diplomskoga rada.
 11. Kako napisati diplomski rad? Analiza odabrane istraživačke teme.
 12. Kako napisati diplomski rad? Izlaganje rezultata analize istraživačke teme.
 13. Kako napisati diplomski rad? Pisano formuliranje rezultata i zaključaka.
 14. Kako napisati diplomski rad? Rasprava o rezultatima i zaključcima.
 15. Kako napisati diplomski rad? Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. postaviti konkretan istraživački problem i planirati njegovo provođenje te analizirati rezultate istraživanja koristeći metodologije humanističkih znanosti i digitalne humanistike
 2. ovladati metodologijom judaistike, kako bi bio sposoban za samostalan rad na području judaističkih poddisciplina
 3. komunicirati svoje zaključke te znanje i argumente koji ih podupiru stručnjacima i laicima jasno i nedvosmisleno
 4. koristiti, formalno i samostalno, vlastito znanje, rad i kompetencije za samostalni rad u području judaistike
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i diskusije.
Metode ocjenjivanja
Redovno pohađanje nastave i sudjelovanje u diskusijama te završni pisani rad.

Obavezna literatura
 1. Pickering, Michael (ur.). Research Methods for Cultural Studies. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008.
 2. Gunn, Simon, Lucy Faire (ur.). Research Methods for History. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012.
 3. Keightley, Emily, Michael Pickering (ur.). Research Methods for Memory Studies. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013.
 4. Levenberg, Lewis, Tai Neilson, David Rheams (ur.). Research Methods for the Digital Humanities. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016.
Dopunska literatura
 1. Dopunska literatura će biti definirana u skladu s temama prijavljenih diplomskih rada i u dogovoru sa studentima.

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar