Naziv
Metodologija znanstvenog rada
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
3
Šifra
117515
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Osposobiti studente za snalaženje u stranoj i domaćoj znanstvenoj i stručnoj literaturi, za svladavanje znanstvenog diskursa, te planiranje, provedbu i prezentaciju samostalnog eksperimentalnog rada.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, razgovor o motivaciji, interesima studenata
 2. Izbor istraživačkog problema – kako odlučiti što istraživati; pretraživanje literature (različite vrste izvora); kako doći do potrebne literature
 3. Izbor relevantne literature, traženje reprinta – korespondencija s autorima
 4. Postavljanje problema, hipoteze, izbor primjerene metode istraživanja
 5. Provođenje istraživanja 1 (ispitanici, uzorkovanje)
 6. Provođenje istraživanja 2 (testni materijal)
 7. Provođenje istraživanja 3 (oprema, mjerenja, postupak)
 8. Obrada rezultata – primjerene metode obrade
 9. Interpretacija rezultata
 10. Prikazivanje rezultata
 11. Objavljivanje rezultata – pisani oblik (organizacija znanstvenog članka)
 12. Objavljivanje rezultata – pisani oblik (navođenje izvora, jezik članka, poliranje', recenzije, komunikacija s uredništvima)
 13. Izlaganje rezultata na konferencijama: usmeno (organizacija izlaganja, pomoćna sredstva, rasprava); poster (organizacija i izgled postera, dodatna sredstva); prijavljivanje i komunikacija s organizatorom; predsjedavanje
 14. Kritičko čitanje tuđih radova – primjeri dobrih i loših znanstvenih članaka
 15. Završno izlaganje sinopsisa

Ishodi učenja
 1. izabrati odgovarajuću literaturu iz različitih vrsta izvora
 2. isplanirati istraživanje u cijelosti
 3. identificirati problem te odabrati odgovarajuće metode istraživanja
 4. protumačiti i interpretirati dobivene rezultate
 5. kritički prosuđivati o kvaliteti tuđih radova na primjerima dobrih i loših znanstvenih članaka
 6. napraviti odgovarajući grafički prikaz rezultata te ih analizirati i komentirati u svjetlu već postojećih rezultata
 7. prezentirati rad pred kolegama i voditeljem kolegija
Metode podučavanja
Predavanja, zadaće i seminarski zadatci.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra ocjenjuju se pojedini zadaci, a na kraju semestra kvaliteta pripremljenog nacrta istraživanja i njegove prezentacije.

Obavezna literatura
 1. Bujas, Z. (1981). Uvod u metode eksperimentalne psihologije. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Mejovšek, M. (2003). Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko: Slap; Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
 3. Petz, B. (2002). Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Slap.
 4. Silobrčić, V. (1998). Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo. Zagreb: Medicinska naklada.
Dopunska literatura
 1. Mildner, V. (2013). Experimental and Quasi-experimental Research in Clinical Linguistics and Phonetics. U: N. Mueller & M. J. Ball (Eds.) Research Methods in Clinical Linguistics and Phonetics, pp. 28-47. Wiley Blackwell.

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij