Naziv
Društveno korisno učenje
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS
6
Šifra
215555
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45

Cilj
Kolegij studentima bilo kojeg smjera kroz iskustvo društveno korisnog učenja (DKU-a) pruža
mogućnost primjene akademskog znanja i vještina za zadovoljavanje stvarnih potreba
lokalne i šire društvene zajednice.
Studenti će, prema vlastitom interesu u izboru projekta, kroz rad na projektu za organizaciju
civilnog društva ili javnu instituciju koje angažira volontere, raditi na rješavanju konkretnih
problema, pomažući istovremeno lokalnoj zajednici. Projekti DKU-a odnose se isključivo na
rješavanje konkretnih problema zadanih kolegijem i dio su projektne nastave kolegija.
Projektna nastava kombinirat će se s predavanjima o aktivnostima DKU-a, upravljanju
projektima, timskim radom i aktivnostima kritičkog promišljanja.
Sadržaj
 1. 1. Uvodno predavanje: definicija društveno korisnog učenja (DKU), studentskih očekivanja, tipova DKU projekata, društvenih partnera, itd.
 2. 2. DKU ciklus. Planiranje projekta. Razumjeti pravila podjele posla na zadatke te važnost poznavanja njihove međuovisnosti (WBS). Naučiti planirati trajanje projekta s obzirom na trajanje zadataka (PERT). Ciljevi projekta: SMART. Koja je uloga krajnjih korisnika?
 3. 3. Upravljanje DKU projektom.
 4. 4. Prezentacije studentskog plana DKU projekta. Projektni timovi.
 5. 5. DKU: kritičko promišljanje: Što je argument, premisa, konkluzija? Argument vs. objašnjenje? Kako formirati hipotezu projekta?
 6. 6. Istraživačka pitanja, metodološka paradigma, uzorak, metoda, rezultati.
 7. 7. Tipovi aktivnosti kritičkog promišljanja.
 8. 8. Analiza slučaja, blogovi i dnevnik rada.
 9. 9. Kritičko pisanje i dnevnik rada.  Trodijelni dnevnik rada, Strukturirani dnevnik rada. Dvostruki dnevnik rada. Video dnevnik.
 10. 10. Evaluacija i kvadranti DKU-a. Vrednovanje učenja, vrednovanje konkretnih rezultata projekta te vrednovanje iskustva.
 11. 11. Pisanje projektnog izvješća. Aktivnosti, podaktivnosti, održivost, transfer znanja. opis mjerljivih i objektivnih indikatora pomoću kojih se pratila uspješnost određenih aktivnosti– označivači (milestones) te materijalnih ili nematerijalnih objekata proizvedenih kao rezultat projekta - isporuke (deliverables).
 12. 12. Uvod u e-portfolio. Svrha izrade, studentski e-portfolio, nastavnički e-portfolio, e-portfolio fakulteta
 13. 13. Dva lica e-portfolija. E-Portfolio kao proces učenja i kritičkog promišljanja, E-Portfolio kao produkt procesa učenja
 14. 14. Razine razvoja e-portfolija. Razina1: Portfolio kao zbirka / arhiv; Razina2: Portfolio kao proces / radni prostor; Razina 3: Portfolio kao produkt/prezentacija
 15. 15. Prezentacija i evaluacija e-portfolija studentskih DKU projekata

Ishodi učenja
 1. Analizirati literaturu o različitim tipovima društveno korisnog učenja
 2. Razlikovati društveno korisno učenje od volontiranja, prakse i društveno utemeljenog istraživanja
 3. kritički prosuditi strukturu projekta
 4. Sudjelovati u timskom radu na projektu s ciljem razvoja rješenja koja tematski prate sadržaj studija
 5. Koristiti se odgovarajućim alatima za izradu e-portfolija projekta
 6. Ustanoviti DKU projekt kao strukturu ciljeva i aktivnosti
 7. Kritički prosuditi metode i tehnike planiranja projektne aktivnosti formirajući argumente i protuargumente
 8. Upravljati izvođenjem (realizacijom) DKU projekta u lokalnoj zajednici
 9. Pripremiti te pismeno i usmeno prezentirati projektni plan, završno projektno izvješće i e- portfolio projekta (projektnu dokumentaciju)
 10. Upravljati projektima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti i procesima organizacije znanja
 11. Analizirati potrebe korisnika, organizacije i kvalitete
 12. Kritički procjenjivati sustave menadžmenta znanja i implementaciju takvih sustava
 13. Kritički prosuđivati u području poslovnih izvjesnica
Metode podučavanja
Predavanja, seminar
Metode ocjenjivanja
60% konačne ocjene temelji se na individualnom dnevniku rada o iskustvu društveno korisnog učenja. 40% konačne ocjene temelji se na skupnim projektnim
zadacima (5% prijava projekta, 5% usmena prezentacija plana projekta, 10% završno izvješće projekta, 5% završna usmena prezentacija projekta, 5%
prezentacijski e-portfolio na Google stranicama, 10% Prezi prezentacija).

Obavezna literatura
 1. Mikelić Preradović, Nives. Učenjem do društva znanja: Teorija i praksa društveno korisnog učenja. Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009 (udžbenik).
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar