Naziv
Hrvatska standardna prozodija
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
215539
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
45

Cilj
Temeljni je cilj usvajanje hrvatskoga standardnojezičnog naglašavanja – njegova podrijetla i sustava.
Sadržaj
 1. 1. Naglasak, tonemske i kronemske značajke standardnoga novoštokavskog naglaska, pravila distribucije naglasaka i zanaglasne dužine, toničke i atoničke riječi. • Studenti slušaju i raspoznaju standardni novoštokavski naglasak, određuju naglasne cjeline i vježbaju pravilan izgovor riječī u hrvatskome standardnom jeziku.
 2. 2. Povijest hrvatske akcentologije. • Studenti će moći opisati i interpretirati povijest hrvatskoga naglasnog normiranja na temelju novoštokavskoga modela.
 3. 3. Hrvatsko standardno naglašavanje prema naglasnim ustrojstvima hrvatskih narječja. • Studenti će moći opisati i interpretirati značajke koje zapadno novoštokavsko naglašavanje razlučuju na organsko i standardnojezično te međusobni naglasni odnos čakavskoga, kajkavskoga i štokavskoga narječja.
 4. 4. Model standardnojezičnoga naglašavanja – načela standardne akcentuacije. • Studenti će moći pravilno interpretirati spoznaje i rezultate novije hrvatske normativne akcentologije te kritički analizirati različite suvremene koncepcije prozodijske norme.
 5. 5. Naglasna tipologija – opće, paradigmatske, tipološke, leksičke naglasne norme. • Studenti će moći pravilno interpretirati temeljne pojmove naglasne tipologije, koristiti se suvremenim naglasnim tipološkim klasifikacijama hrvatskoga standardnog jezika i primijeniti ih na vrste riječī te morfološke i tvorbene kategorije.
 6. 6. Naglasak imenica. • Studenti će analizirati preskriptivni naglasak imenica te naglasna kolebanja imenica u standardnoj izgovornoj praksi; primijeniti stečena znanja u vlastitu pravogovoru.
 7. 7. Naglasak pridjeva.
 8. 8. Naglasak glagola. • 1. KOLOKVIJ
 9. 9. Naglasak ostalih vrsta riječī – zamjenica, brojeva, priloga, prijedloga, čestica, veznika, usklika.
 10. 10. Prenošenje naglaska na prednaglasnicu; vježbe proklize. • Studenti će analizirati problem vrste naglaska na prednaglasnici; primijeniti stečena znanja u vlastitu pravogovoru te za pjesničke, glumačke i prevodilačke ritmičke i stilističke potrebe.
 11. 11. Naglašavanje imenā – domaća imena, strana imena; antroponimi, toponimi, etnici, ktetici. • Studenti će analizirati uklopljenost imenā u naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika; provesti i interpretirati akcentološke istraživačke zadatke na području onomastike.
 12. 12. Naglasak i višefunkcionalnost standardnoga jezika. • Studenti će na stilski različitim tekstovima analizirati vrijednost naglasaka (općejezični naglasci, regionalni, razgovorni, “učeni”, klasični, zastarjeli itd.); primijeniti stečena znanja u vlastitome čitanju i govorenju.
 13. 13. Jezični utjecaj velikih hrvatskih gradova. • Studenti će analizirati utjecaj regionalnih centara na hrvatsku propisanu naglasnu normu te, kako bi pokazali specifičnost hrvatske prozodijske situacije, različite sustave i podsustave koji u uzusu hrvatskoga jezika postoje, provesti i interpretirati jednostavnije istraživačke zadatke o naglasku većih hrvatskih gradova.
 14. 14. Vježbe čitanja, pripovijedanja, recitiranja. • Studenti osmišljavaju i izvode različite govorene tekstove primjenjujući usvojena znanja i vještine.
 15. 15. Zaključne teze. Suvremene tendencije hrvatske pravogovorne norme. Naglasna kolebanja u novijim rječnicima. Evaluacija kolegija. • 2. KOLOKVIJ.

Ishodi učenja
 1. Definirati temeljne akcentološke pojmove.
 2. Interpretirati temeljna načela hrvatske standardnojezične akcentuacije.
 3. Opisati i interpretirati povijest hrvatskoga naglašavanja.
 4. Razlikovati naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika od naglasnoga sustava nestandardnih idioma.
 5. Bilježiti i razlikovati naglaske hrvatskoga standardnog jezika, čitati tekstove te samostalno izricati govor u skladu sa standardnom naglasnom normom.
 6. Kritički analizirati i uspoređivati naglasak u normativnim priručnicima hrvatskoga jezika.
 7. Analizirati hrvatsku naglasnu standardnojezičnu praksu i njezin odnos prema modelu standardne akcentuacije.
Metode podučavanja
Poučavanje, multimedijalna prezentacija, rasprava, analiziranje, sintetiziranje, istraživanje, rad na tekstu, studentsko izlaganje, slušanje uzornih govornika hrvatskoga standardnog jezika.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, aktivnost u nastavi, seminarski rad, kontinuirana provjera znanja (kolokviji i domaće zadaće).

Obavezna literatura
 1. Barić, Eugenija i dr., 1995. (i novija izdanja): Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb. (str. 66–75, 91–93).
 2. Anić, Vladimir, 2014: Veliki rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb.
 3. Silić, Josip, 2004: Hrvatski jezik 1 (udžbenik za 1. razred gimnazije), Školska knjiga, Zagreb (str. 5–16; 26–32).
 4. Vukušić, S. – Zoričić, I. – Grasselli-Vukušić, M., 2007: Naglasak u hrvatskome književnom jeziku (Velika hrvatska gramatika. Knjiga četvrta.), Nakladni zavod Globus, Zagreb.
 5. Ivšić, Stjepan, 1911: Prilog za slavenski akcenat, p. o.: Rad JAZU, 187, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Anić, Vladimir, 1968: O jednom akcenatskom procesu u različitim službama književnog jezika, Jezik, 16, 3: 84-89.
 2. Auburger, Leopold, 2001: Razlikovna prozodija ili umišljanje?, Jezik, 48, 4: 148–152.
 3. Babić, Stjepan, 19912: Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku: nacrt za gramatiku, HAZU, Globus, Zagreb.
 4. Barić, Eugenija i dr., 1999: Hrvatski jezični savjetnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Pergamena – Školske novine, Zagreb.
 5. Benešić, Julije, 1949: Hrvatsko-poljski rječnik, Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb.
 6. Brozović, Dalibor, 1963: O Stjepanu Ivšiću kao slavenskom i hrvatskosrpskom akcentologu, Ivšićev zbornik. Zbornik u čast Stjepana Ivšića., HFD, Zagreb, 25–35.
 7. Brozović, Dalibor, 1971: Uz jedno vrijedno, ali i kontroverzno akcentološko djelo – razmišljanja o genezi, sustavu i normi, Jezik, 19, 4-5: 123–140.
 8. Brozović, Dalibor, 1963: Prodor u naš ortoepski standard, Jezik, 11, 5: 144–153.
 9. Delaš, Helena, 2013: Hrvatska preskriptivna akcentologija, Pergamena, Zagreb.
 10. Jonke, Ljudevit, 1961: Akcenatska problematika hrvatskosrpskoga književnog jezika danas, Jezik, 9, 1: 1–7.
 11. Kapović, Mate, 2004: Jezični utjecaj velikih gradova, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i Jezikoslovlje, 30: 97–105.
 12. Kapović, Mate, 2008: Razvoj hrvatske akcentuacije, Filologija, 51 (poseban otisak), Zagreb.
 13. Klaić, Bratoljub, 1957: Varijacije na temu prenošenja akcenta na proklitiku, Jezik, 6, 2: 53–56, 3: 85–88, 4: 124–125, 5: 154–155.
 14. Klasici hrvatske književnosti: pjesništvo (CD-ROM, uredio Zvonimir Bulaja), 2000, Zagreb, Bulaja naklada.
 15. Kravar, Miroslav, 1982/83: Uz recidiv sumnje u naš četveroakcenatski sistem, Jezik, 30, 1: 19–25, 40–47.
 16. Kravar, Miroslav, 1987: Akcenat stranoga leksika u svjetlu jezičnih kontakata, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 26, 16: 35–43.
 17. Maretić, Tomo, 19312: Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, Zagreb.
 18. Moskatelo, Kuzma, 1954: Akcentuacija tuđica na -or u hrvatskom jeziku, Jezik, 3, 2: 51–56.
 19. Pranjković, Ivo, 2001: Za demokratizaciju hrvatske ortoepske norme, Jezik i demokracija (zbornik radova), Institut za jezik (Posebna izdanja, knj. 12), Sarajevo, 299–306.
 20. Škarić, I. – Babić, Z. – Škavić, Đ. – Varošanec, G., 1987: Silazni naglasci na nepočetnim slogovima riječi, Govor, 4, 2: 139–152.
 21. Škarić, I. – Škavić, Đ. – Varošanec-Škarić, G., 1995: Kako se naglašavaju posuđenice, Jezik, 43, 4: 129–138.
 22. Šonje, Jure (ur.), 2000: Rječnik hrvatskoga jezika, Leksikografski zavod Miroslav Krleža – ŠK, Zagreb.
 23. Težak, S. – Klinžić, Z. – Crnković, Z., 2000: Slušamo i izgovaramo hrvatski. Zvučna vježbenica na CD-u i kaseti – pomoć pri svladavanju izgovora i prepoznavanju hrvatskih naglasaka, Školska knjiga, Zagreb.
 24. Vukušić, Stjepan, 1992: O silaznom naglašavanju nepočetnog sloga, Jezik, 40, 3: 76–79.
 25. Vukušić, Stjepan, 1999: Zapadno novoštokavsko – hrvatsko književnojezično naglašavanje, Mostarski dani hrvatskoga jezika – Zbornik radova, Mostar, 121–125.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar