Naziv
Jezične vježbe iz ruskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
215507
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
75
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj Jezičnih vježbi iz ruskoga jezika 2 je razvijanje vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na ruskome jeziku, te stjecanje jezične, gramatičke i komunikativne kompetencije na razini A2 koja se može primijeniti u ograničenom broju situacija svakodnevne komunikacije.
Sadržaj
 1. Lekcija 9: Как провести свободное время. Leksički materijal: Sport. Interesi. Hobi. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka. Gramatički materijal: Instrumental. Razgovorne konstrukcije: Izražavanje ocjene. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 2. Lekcija 10: Планируем рабочий день. Leksički materijal: Dnevna rutina. Tipičan ruski i hrvatski obrok. Televizijski program. Gramatički materijal: Glagoli sa sufiksima –да-, –ста-, –зна-; –ова-/- ева–. Konstrukcije s glagolima начинаться, продолжаться, кончаться. Razgovorne konstrukcije: Poziv, odgovor na poziv. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 3. Lekcija 11: По одёжке встречают, по уму провожают. Leksički materijal: Boje. Odjeća. Gramatički materijal: Genitiv množine imenica i pridjeva. Razgovorne konstrukcije: Kompliment, odgovor na kompliment. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 4. Lekcija 12: Поздравляем с праздником! Leksički materijal: Praznici. Običaji slavljenja Božića i Nove godine u Rusiji i Hrvatskoj. Čestitke i čestitanje. Gramatički materijal: Akuzativ množine imenica i pridjeva. Imperativ. Razgovorne konstrukcije: Za svečanim stolom. Zdravice. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 5. Ponavljanje gradiva obrađenog u lekcijama 9-12. Kolokvij 1. Provjera stupnja usvojenosti obrađenog gradiva putem kolokvija
 6. Lekcija 13: Портрет. Leksički materijal: Dob. Vanjština. Opis vanjštine. Gramatički materijal: Komparativ i superlativ pridjeva i priloga. Sadašnje vrijeme gl. быть (konstrukcije у кого есть кто, что / нет кого, чего). Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 7. Lekcija 13: Портрет. Leksički materijal: Karakterne osobine. Gramatički materijal: Složene rečenice s veznikom который, –ая, –ое, –ые. Neodređene zamjenice. Deklinacija imenica m. roda s pridjevima i zamjenicama – pregled. Razgovorne konstrukcije: Izražavanje suda, ocjene, karakteristike.
 8. Lekcija 14: Пешеходов надо любить. Leksički materijal: Javni prijevoz. Prijevozna sredstva. Razgovorne konstrukcije: Orijentacija u gradu. Gramatički materijal: Osnovni glagoli kretanja s prefiksima. Deklinacija imenica ž. roda s pridjevima i zamjenicama – pregled. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 9. Lekcija 14: Пешеходов надо любить. Gramatički materijal: Redni brojevi u vremenskim konstrukcijama – ponavljanje. Superlativ pridjeva u konstrukcijama один из… Uvod u pasivne konstrukcije. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 10. Ponavljanje gradiva obrađenog u lekcijama 13-14. Kolokvij 2. Provjera stupnja usvojenosti obrađenog gradiva putem kolokvija.
 11. Lekcija 15: Чемоданное настроение. Leksički materijal: Putovanja. Gramatički materijal: Glagoli kretanja нести/ носить; вести/ водить; везти/возить; лететь/летать; плыть/плавать; бежать/бегать. Složene rečenice s veznicima потому что; поэтому; если (бы). Izražavanje vremenskih odnosa: upotreba prijedloga за – до; через – после.
 12. Lekcija 15: Чемоданное настроение Gramatički materijal: Deklinacija imenica ž. roda na –ь s pridjevima i zamjenicama – pregled. Razgovorne konstrukcije: Služba informacija na kolodvoru i u zračnoj luci. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 13. Lekcija 16: В новом доме. Leksički materijal: Gradska četvrt. Stan. Namještaj. Gramatički materijal: glagoli стоять, лежать, висеть; (по)ставить; положить/класть; повесить/вешать. Složene rečenice s veznikom чтобы.
 14. Lekcija 16: В новом доме. Gramatički materijal: Upravni i neupravni govor. Razgovorne konstrukcije: Zahvala i odgovor na zahvalu. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 15. Ponavljanje gradiva obrađenog u lekcijama 15-16. Kolokvij 3. Provjera stupnja usvojenosti obrađenog gradiva putem kolokvija.

Ishodi učenja
 1. navesti osnovna pravila ruske ortografske i interpunkcijske norme i primijeniti ih u pismenom izražavanju na ruskom jeziku
 2. samostalno prevesti s ruskoga na hrvatski jezik i s hrvatskoga na ruski različite vrste tekstova za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 3. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ruskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
Metode podučavanja
Podučavanje, te usmeno i pismeno uvježbavanje leksičko-gramatičkog gradiva. U nastavi se koriste udžbenik i ozvučeni materijali. Usvajanje gradiva provjerava se usmeno i pismeno – pisanjem domaćih zadataka i sastavaka, a na satu pisanjem diktata.
Metode ocjenjivanja
kolokviji

Obavezna literatura
 1. Hrnjak, A. (2010) Шаг за шагом. Zagreb: Knjigra.
Dopunska literatura
 1. Poljanec, R. F. (2013) Ruska gramatika za svakoga. Zagreb: Školska knjiga. Хавронина, С. А. Широченская, А. И. (2009) Русский язык в упражнениях. Москва: Издательство Прогресс. Чернышов, С. И. (2003) Поехали! Санкт-Петербург: Златоуст. Эсмантова, Т. (2009) Русский язык: 5 элементов: уровень А2 (базовый). Санкт-Петербург: Златоуст.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar