Naziv
Portugalske prijevodne vježbe 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
3
Šifra
215516
Semestri
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Osposobiti studente za prevođenje tekstova srednje težine s portugalskog na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. Predstavljanje plana i programa kolegija.
 2. Prijevod teksta iz područja filmske umjetnosti.
 3. Prijevod teksta iz područja filmske umjetnosti.
 4. Prijevod teksta iz područja filmske umjetnosti.
 5. Transkripcija i prijevod audiovizualnog materijala.
 6. Transkripcija i prijevod audiovizualnog materijala.
 7. Transkripcija i prijevod audiovizualnog materijala.
 8. Provjera znanja.
 9. Prijevod audiovizualnog materijala.
 10. Prijevod audiovizualnog materijala.
 11. Prijevod audiovizualnog materijala.
 12. Prijevod audiovizualnog materijala.
 13. Prijevod audiovizualnog materijala.
 14. Prijevod audiovizualnog materijala.
 15. Provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. Jezično i terminološki analizirati izvornik, uočiti prijevodne probleme te pronaći adekvatno prijevodno rješenje.
 2. Primjenjivati prevodilačke spoznaje i strategije na zadanim tekstovima.
 3. Koristiti primarne i sekundarne izvore potrebne za pronalaženje odgovarajućih terminoloških ekvivalenata.
 4. Objasniti i argumentirati prevoditeljske odluke i strategije primijenjene u prevođenju.
 5. Primijeniti stečena jezična i izvanjezična znanja pri izradi prijevoda.
 6. Protumačiti složenije tekstove na portugalskom jeziku i prepoznati obilježja različitih funkcionalnih stilova.
 7. Prevoditi tekstove srednje težine s portugalskog na hrvatski te jednostavnije tekstove s hrvatskog na portugalski.
Metode podučavanja
Individualni rad, analiza prijevoda, grupna diskusija.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirana evaluacija, pisani radovi.

Obavezna literatura
 1. Talan, N., 2004: Portugalsko-hrvatski rječnik. Zagreb: Školska knjiga, 2004.
 2. Talan, N., 2004: Hrvatsko-portugalski rječnik. Školska knjiga.
 3. Casteleiro, João Malaca (org.), 2001: Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa, Verbo.
 4. Houaiss, António (org.), 2003: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Instituto António Houaiss de Lexicografia, Círculo de Leitores: Lisboa.
 5. Anić, Ivo, 2009: Veliki rječnik hrvatskog jezika, Zagreb, Novi Liber
Dopunska literatura