Naziv
Prijevodne vježbe I
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
215534
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30

Cilj
Stjecanje dijela jezičnih komunikacijskih kompetencija na razini C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Način rada, studentske obveze.
 2. Prevođenje jednostavnijih publicističkih i stručnih tekstova iz slovačkoga i hrvatskoga dnevnog tiska. Lingvostilističke analize tekstova.
 3. Prevođenje jednostavnijih publicističkih i stručnih tekstova iz slovačkoga i hrvatskoga dnevnog tiska. Lingvostilističke analize tekstova.
 4. Prevođenje jednostavnijih publicističkih i stručnih tekstova iz slovačkoga i hrvatskoga dnevnog tiska. Lingvostilističke analize tekstova.
 5. Prevođenje jednostavnijih publicističkih i stručnih tekstova iz slovačkoga i hrvatskoga dnevnog tiska. Lingvostilističke analize tekstova.
 6. Slušanje, razumijevanje i bilježenje slovačkoga govora. Vježbanje konsekutivnoga prevođenja.
 7. Slušanje, razumijevanje i bilježenje slovačkoga govora. Vježbanje konsekutivnoga prevođenja.
 8. Slušanje, razumijevanje i bilježenje slovačkoga govora. Vježbanje konsekutivnoga prevođenja.
 9. Diskusije o zadanim temama, konverzacija, proširivanje vokabulara i specifične terminologije. Gramatičke vježbe.
 10. Prevođenje jednostavnijih publicističkih i stručnih tekstova iz slovačkoga i hrvatskoga dnevnog tiska. Lingvostilističke analize tekstova.
 11. Diskusije o zadanim temama, konverzacija, proširivanje vokabulara i specifične terminologije. Gramatičke vježbe.
 12. Prevođenje jednostavnijih publicističkih i stručnih tekstova iz slovačkoga i hrvatskoga dnevnog tiska. Lingvostilističke analize tekstova.
 13. Slušanje, razumijevanje i bilježenje govora. Vježbanje konsekutivnoga prevođenja. Gramatičke vježbe.
 14. Pisanje zahtjevnijih strukturiranih sastavaka na određene teme i analize studentskih sastavaka.
 15. Ocjena studentskih radova, priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. primijeniti stečena znanja u prevođenju jednostavnijih publicističkih i stručnih tekstova sa slovačkoga na hrvatski jezik i kraćih tekstova na slovački jezik
 2. samostalno oblikovati opsežniji strukturirani pismeni i usmeni tekst o složenim temama na slovačkom jeziku birajući odgovarajući stil
 3. primijeniti jezično-gramatičko znanje primjereno zadanoj komunikacijskoj situaciji u pismenom i usmenom izražavanju vlastitih stavova na slovačkome jeziku
 4. argumentirati vlastite prevoditeljske strategije i rješenja
 5. primjenjivati i identificirati različite prevoditeljske postupke prilikom prevođenja tekstova sa slovačkoga jezika
 6. primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja stranog jezika i preuzeti osobnu i timsku odgovornost u odlučivanju i provođenju stručno-znanstvene djelatnosti
Metode podučavanja
Kraća izlaganja. Grupni, timski i individualni rad uz korištenje tekstualnih, audio i vizualnih nastavnih pomagala i interneta. Interaktivno sudjelovanje u nastavi.
Metode ocjenjivanja
Provjere znanja tijekom semestra, redovno obavljanje zadataka (prijevodi, vokabular, gramatičke vježbe, sudjelovanje u diskusijama, izrada pismenih domaćih zadataka). Studenti su dužni u seminarskom radu obraditi jednu knjigu iz područja teorije prevođenja iz ponuđene literature te prevesti dogovoreni broj kartica teksta sa slovačkoga jezika na hrvatski.

Obavezna literatura
 1. Gromová, E.: Úvod do translatológie. Nitra 2009.
 2. Ivir, V.: Teorija i tehnika prevođenja. Sremski Karlovci, 1978.
 3. Kursar, M. – Sesar, D.: Slovačko-hrvatski i hrvatsko-slovački praktični rječnik s gramatikom. Zagreb 2005.
 4. Pavlović, N.: Uvod u teorije prevođenja. Zagreb 2015.
 5. Silić, J.: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb 2006.
Dopunska literatura
 1. Eco, U.: Otprilike isto. Zagreb 2006.
 2. Findra, J.: Štylistika slovenčiny. Martin 2004.
 3. Mistrík, J.: Gramatika slovenčiny. Bratislava 1994.
 4. Oraić Tolić, D.: Akademsko pismo. Zagreb 2011.
 5. Popovič, A. i sur.: Originál / preklad. Bratislava 1983.

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij