Naziv
Prijevodne vježbe II
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
215546
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Stjecanje dijela jezičnih komunikacijskih kompetencija na razini C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Način rada, studentske obveze.
 2. Prevođenje jednostavnijih publicističkih i stručnih tekstova iz slovačkoga i hrvatskoga dnevnog tiska. Lingvostilističke analize tekstova.
 3. Prevođenje jednostavnijih publicističkih i stručnih tekstova iz slovačkoga i hrvatskoga dnevnog tiska. Lingvostilističke analize tekstova.
 4. Slušanje, razumijevanje i bilježenje slovačkoga govora. Vježbanje konsekutivnoga prevođenja. Gramatičke vježbe.
 5. Slušanje, razumijevanje i bilježenje slovačkoga govora. Vježbanje konsekutivnoga prevođenja. Gramatičke vježbe.
 6. Diskusije o zadanim temama, konverzacija, proširivanje vokabulara i specifične terminologije. Gramatičke vježbe.
 7. Prevođenje jednostavnijih publicističkih i stručnih tekstova iz slovačkoga i hrvatskoga dnevnog tiska. Lingvostilističke analize tekstova.
 8. Prevođenje jednostavnijih publicističkih i stručnih tekstova iz slovačkoga i hrvatskoga dnevnog tiska. Lingvostilističke analize tekstova.
 9. Prevođenje jednostavnijih publicističkih i stručnih tekstova iz slovačkoga i hrvatskoga dnevnog tiska. Lingvostilističke analize tekstova.
 10. Slušanje, razumijevanje i bilježenje slovačkoga govora. Vježbanje konsekutivnoga prevođenja.
 11. Slušanje, razumijevanje i bilježenje slovačkoga govora. Vježbanje konsekutivnoga prevođenja.
 12. Pisanje zahtjevnijih strukturiranih sastavaka na određene teme i analize studentskih sastavaka.
 13. Diskusije o zadanim temama, konverzacija, proširivanje vokabulara i specifične terminologije. Gramatičke vježbe.
 14. Diskusije o zadanim temama, konverzacija, proširivanje vokabulara i specifične terminologije. Gramatičke vježbe.
 15. Ocjena studentskih radova, priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. primijeniti stečena znanja u prevođenju jednostavnijih publicističkih i stručnih tekstova sa slovačkoga na hrvatski jezik i kraćih tekstova na slovački jezik
 2. samostalno oblikovati opsežniji strukturirani pismeni i usmeni tekst o složenim temama na slovačkom jeziku birajući odgovarajući stil
 3. primijeniti jezično-gramatičko znanje primjereno zadanoj komunikacijskoj situaciji u pismenom i usmenom izražavanju vlastitih stavova na slovačkome jeziku
 4. primjenjivati i identificirati različite prevoditeljske postupke prilikom prevođenja tekstova sa slovačkoga jezika
 5. argumentirati vlastite prevoditeljske strategije i rješenja
 6. primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja stranog jezika i preuzeti osobnu i timsku odgovornost u odlučivanju i provođenju stručno-znanstvene djelatnosti
Metode podučavanja
Kraća izlaganja. Grupni, timski i individualni rad uz korištenje tekstualnih, audio i vizualnih nastavnih pomagala i interneta. Interaktivno sudjelovanje u nastavi.
Metode ocjenjivanja
Provjere znanja tijekom semestra, redovno obavljanje zadataka (prijevodi, vokabular, gramatičke vježbe, sudjelovanje u diskusijama, izrada pismenih domaćih zadataka). Studenti su dužni u seminarskom radu obraditi jednu knjigu iz područja teorije prevođenja iz ponuđene literature te prevesti dogovoreni broj kartica teksta sa slovačkoga jezika na hrvatski.

Obavezna literatura
 1. Gromová, E.: Úvod do translatológie. Nitra 2009.
 2. Ivir, V.: Teorija i tehnika prevođenja. Sremski Karlovci, 1978.
 3. Kursar, M. – Sesar, D.: Slovačko-hrvatski i hrvatsko-slovački praktični rječnik s gramatikom. Zagreb 2005.
 4. Pavlović, N.: Uvod u teorije prevođenja. Zagreb 2015.
 5. Silić, J.: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb 2006.
Dopunska literatura
 1. Eco, U.: Otprilike isto. Zagreb 2006.
 2. Findra, J.: Štylistika slovenčiny. Martin 2004.
 3. Mistrík, J.: Štylistika, Bratislava 1984.
 4. Oraić Tolić, D.: Akademsko pismo. Zagreb 2011.
 5. Popovič, A. i sur.: Originál / preklad. Bratislava 1983.

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij