Naziv
Slovaci u hrvatskom prijevodu/ Hrvati u slovačkom prijevodu
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
215560
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
60

Cilj
Stjecanje spoznaja o pripadnosti istom civilizacijskom krugu i kulturnoj povezanosti Hrvata i Slovaka kroz povijest, posebno u pojedinim razdobljima, na osnovi kulturne baštine koju su ostavili jedni drugima.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Ciljevi kolegija, način rada i studentske obveze.
 2. Povijesni pregled hrvatsko-slovačkih kulturnih i književnih kontakata.
 3. Povijesni pregled hrvatsko-slovačkih kulturnih i književnih kontakata.
 4. Odabrani slovački autori u hrvatskim prijevodima. Analiza tekstova.
 5. Odabrani slovački autori u hrvatskim prijevodima. Analiza tekstova.
 6. Odabrani slovački autori u hrvatskim prijevodima. Analiza tekstova.
 7. Odabrani hrvatski autori u slovačkim prijevodima. Analiza tekstova.
 8. Odabrani hrvatski autori u slovačkim prijevodima. Analiza tekstova.
 9. Odabrani hrvatski autori u slovačkim prijevodima. Analiza tekstova.
 10. Rad studenata na prijevodu suvremenoga slovačkoga književnog teksta na hrvatski jezik.
 11. Rad studenata na prijevodu suvremenoga slovačkoga književnog teksta na hrvatski jezik.
 12. Rad studenata na prijevodu suvremenoga slovačkoga književnog teksta na hrvatski jezik.
 13. Rad studenata na prijevodu suvremenoga slovačkoga književnog teksta na hrvatski jezik.
 14. Analiza i ocjena studentskih radova.
 15. Priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. identificirati najvažnija razdoblja i rezultate hrvatsko-slovačke kulturne i književne suradnje, demonstrirati poznavanje rada najznačajnijih prevoditelja i drugih kulturnih djelatnika koji su promicali hrvatsko-slovačke kulturne i književne odnose
 2. objasniti specifičnosti obrađivanih književnih prijevoda na hrvatski, kao i na slovački jezik te ih komentirati s lingvostilističkoga, kao i s kulturološkoga aspekta
 3. primijeniti znanja o književnom prevođenju kroz pokušaj samostalnoga prevođenja izabranoga kraćega književnog teksta
 4. kritički čitati te samostalno interpretirati književni tekst, služeći se sekundarnom znanstvenom i stručnom literaturom
Metode podučavanja
Usmena izlaganja, rad s književnim tekstovima u izvorniku i prijevodu, interpretacija teksta, analiza prijevoda, prevođenje.
Metode ocjenjivanja
Samostalna studentska izlaganja, seminarski rad. Pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Ďurišin, D: Medziliterárne funkcie umeleckého prekladu. U: Ďurišin, Dionýz i sur. Osobitné medziliterárne spoločenstvá 2. Bratislava 1991.
 2. Jankovič, J.: Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre I. ( do roku 1938), Bratislava 1997.
 3. Jankovič, J.: Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre II. (1939 – 1948), Bratislava 2002.
 4. Jankovič, J.: Lijepe naše. Zagreb 2006.
 5. Kursar, M.: Dionýz Ďurišin: Međuknjiževne zajednice i teorija umjetničkoga prijevoda. U: Filološke studije. 6/2008. Vol. 1. FF Press 2011. Str. 174-183.
 6. Popovič, A.: Teória umeleckého prekladu. Bratislava 1975.
 7. Sesar, D: Recepcija slovačke filologije i slovačke književnosti u hrvatskome tisku 19. stoljeća. U: Hrvatska/Slovačka. Povijesne i kulturne veze - Chorvátsko/Slovensko. Historické a kultúrne vzťahy. Most/The Bridge (Biblioteka Relations), Zagreb 1998.
 8. Vilikovský, J.: Preklad ako tvorba. Bratislava 1984.
 9. Zambor, J.: Preklad ako umenie. Bratislava 2000.
Dopunska literatura
 1. Izvornici i prijevodi izabrani u dogovoru sa studentima.
 2. Hrvatska/Slovačka. Povijesne i kulturne veze - Chorvátsko/Slovensko. Historické a kultúrne vzťahy. Most/The Bridge (Biblioteka Relations), Zagreb 1998.

Izborni predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij