Naziv
Slovačka kratka proza 20. stoljeća
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
215559
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
45

Cilj
Upoznavanje studenata sa značajnim predstavnicima slovačke književnosti od početka 20. st. do danas kroz iščitavanje i interpretaciju njihove reprezentativne kratke proze.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, raspored rada po tjednima, studentske obveze.
 2. Teorijski pristupi kratkim pripovjednim oblicima.
 3. Izlaganja i interpretacije tekstova. I Krasko.
 4. Izlaganja i interpretacije tekstova. G. Vámoš.
 5. Izlaganja i interpretacije tekstova. F. Švantner.
 6. Izlaganja i interpretacije tekstova. D. Tatarka.
 7. Izlaganja i interpretacije tekstova. L. Lahola.
 8. Izlaganja i interpretacije tekstova. D. Mitana. Domaća zadaća: esej.
 9. Izlaganja i interpretacije tekstova. P. Vilikovský.
 10. Izlaganja i interpretacije tekstova. R. Sloboda.
 11. Izlaganja i interpretacije tekstova. D. Dušek.
 12. Izlaganja i interpretacije tekstova. P. Pišťanek.
 13. Izlaganja i interpretacije tekstova. M. Vadas.
 14. Izlaganja i interpretacije tekstova. I. Dobrakovová. Domaća zadaća: esej.
 15. Priprema za ispit, načela pisanja seminarskoga rada.

Ishodi učenja
 1. kritički čitati te samostalno interpretirati književni tekst, služeći se znanstvenom i stručnom literaturom
 2. prepoznati i komentirati specifičnosti različitih pravaca u slovačkoj književnosti 20. stoljeća i svojim riječima objasniti poetike obrađivanih autora
 3. opisati, komentirati i usporediti povijesna razdoblja slovačke književnosti na temelju specifičnih književnoteorijskih tumačenja slovačkih književnih djela / povijesti kazališta / filmskih adaptacija, sukladno izraženim afinitetima studenata
 4. samostalno oblikovati opsežniji strukturirani pismeni i usmeni tekst o složenim temama na slovačkom jeziku birajući odgovarajući stil
Metode podučavanja
U predavanjima se studenti upoznaju s teorijskim pristupima kratkim pripovjednim vrstama i s tipološkim karakteristikama najvažnijih književnih pravaca zastupljenih u slovačkoj književnosti od početka 20. stoljeća do danas. Primarni tekstovi će se dijelom iščitavati i interpretirati u seminarskom dijelu kolegija, a dijelom će njihovo tumačenje biti predmetom seminarskih radnji.
Metode ocjenjivanja
Samostalna studentska izlaganja, seminarski rad, lektira. Pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Biti, V.: Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Zagreb 2000.
 2. Čúzy, L. – Gbúr, J. – Kršáková, D. – Mikulová, M. – Roberts, D. – Zambor, J.: Panoráma slovenskej literatúry II, Bratislava 2005.
 3. Čúzy, L. – Darovec, P. – Hochel, I. – Kákošová, Z.: Panoráma slovenskej literatúry III, Bratislava 2006.
 4. Marčok, V. i sur.: Dejiny slovenskej literatúry III, Bratislava 2004.
 5. Newton, K. M.: Jak interpretovat text. Olomouc 2008.
 6. Oraić Tolić, D.: Akademsko pismo. Zagreb 2011.
 7. Solar, M.: Teorija proze. Zagreb1989.
 8. Teorija priče. Zbornik. Ur.: T. Sabljak. Zagreb 2007.
Dopunska literatura
 1. Primarni tekstovi slovačkih autora odabrani u dogovoru sa studentima.

Izborni predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij