Naziv
Talijanski jezik II. 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS
5
Šifra
215522
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Razviti jezično-komunikacijsku kompetenciju do razine A2/B1 po ZEROJ-u.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje - upoznavanje s predmetom, načinom rada, pojašnjavanje studentskih obveza i opterećenja.
 2. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (pogodbene rečenice (stvarne), glagoli kojima se izriče potreba, bezlično ‘si’ + pridjevi i imenice, nepravilna množina nekih imenica).
 3. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (imperativ, zamjenice s imperativom, vrste i funkcije glagola u talijanskim jeziku).
 4. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (modalna upotreba prezenta indikativa, bezlični glagoli).
 5. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (relativne zamjenice, posvojni pridjev ‘proprio’).
 6. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (glagolski prilog sadašnji i prošli).
 7. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (perfekt/imperfekt - 1. dio).
 8. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (tvorba riječi /negativni prefiksi s- i in-/, pridjevi na –bile, superlativ relativni).
 9. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (imperfekt/perfekt modalnih glagola, perfekt/imperfekt – 2. dio).
 10. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (komparativ i superlativ pridjeva).
 11. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (pluskvamperfekt, upotreba prošlih vremena).
 12. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (futur I. i II., konjunktiv prezenta).
 13. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (neodređeni pridjevi i zamjenice, modalna upotreba futura I. i II.).
 14. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (konjunktiv u zavisnim i nezavisnim rečenicama).
 15. Završno ponavljanje gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati osnovne elemente usmenog teksta različitog tipa (dijalog, monolog, video-snimka, televizijska ili radijska emisija) iz sljedećih područja: fizičko i psihičko zdravlje, svijet mladih, slobodno vrijeme, književnost i čitanje, film, putovanja, obitelj i društvo te mobilnosti i nove tehnologije pod uvjetom da se govornici izražavaju jasno i ne previše brzo.
 2. Odrediti kauzalni odnos u pisanim tekstovima česte upotrebe (proza, blog, forum, društvene mreže, novinski članak, sažetak radnje filma), a koji se odnose na poznate teme.
 3. Sudjelovati u razgovoru, s manjim poteškoćama i bez duge pripreme, o aktualnostima na poznate teme.
 4. Opisati usmeno svoje snove, nade, planove te osobna iskustva i događaje.
 5. Pismeno producirati tekstove različitih vrsta (sažetak, sastavak) na poznate teme.
 6. Procijeniti vlastiti napredak u razvijanju jezičnih vještina.
Metode podučavanja
Metodički pristup potiče razvoj komunikacijskih sposobnosti i vještina: slušanja, čitanja, govorenja i pisanja. Aktivnosti i zadatci predviđeni radom na kolegiju uključuju: samostalni rad, rad u paru i u malim grupama. Didaktički materijali nadopunjuju se izvornim materijalima (tiskanim, audio i video izvorima).
Metode ocjenjivanja
Uz završni usmeni i pismeni ispit tijekom semestra vrši se kontinuirano vrednovanje elementa praćenja i provjeravanja studentovih postignuća.

Obavezna literatura
 1. Piotti, De Savorgnani, Carrara, UniversItalia 2.0 B1 / B2 corso di italiano, Livello: B1 - B2, Firenze, Alma Edizioni, 2018
 2. P. Trifone, M. Palermo, Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli, 2014
 3. I., Renzi, G., Salvi, A. Cardinaletti (a cura di), Grande grammatica italiana di consultazione. Volumi I, II e III Collana "Strumenti", Bologna, Il Mulino, 2001
 4. M. Dardano, P. Trifone, La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli, 2009
 5. M. Sensini, La grammatica della lingua italiana, Milano, Mondadori, 1999
 6. J. Jernej, Konverzacijska talijanska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 2001
Dopunska literatura
 1. N. Zingarelli, Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 2008
 2. G. Pittano, Sinonimi e contrari, Dizionario fraseologico delle parole equivalenti, Bologna, Zanichelli, 2006
 3. M. Deanović, J. Jernej, Hrvatsko talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2008
 4. M. Deanović, J. Jernej, Talijansko hrvatski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2006
 5. http://www.treccani.it/ (enciclopedia, vocabolario, sinonimi) http://it.thefreedictionary.com/ http://www.corriere.it/ http://www.repubblica.it/

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar