Naziv
Aksiološka analiza ranonovovjekovnih tekstova
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
225497
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kritičko i kreativno usvajanje metodologije aksiološke analize teksta (iščitavanja njegova vrijednosnog potencijala) te primjena na različite žanrove hrvatske ranonovovjekovne književnosti.
Sadržaj
 1. Uvod u aksiologiju kao humanističku disciplinu I (osnovni problemi aksiologije; utemeljenje u filozofiji krajem 19. st.)
 2. Uvod u aksiologiju kao humanističku disciplinu II (razvoj u prvoj polovici 20. st., aksiologija od sredine 20. stoljeća do danas)
 3. Uvod u aksiologiju kao humanističku disciplinu III (vrijednosti u svakodnevici; vrijednosni apriorizam; aksiološka literatura i internetski izvori)
 4. Uvod u aksiološku analizu teksta I (vrijednosni potencijal jezika; vrijednosti u tekstu: žanrovske konvencije)
 5. Uvod u aksiološku analizu teksta II (problem vrijednosnog središta, vrijednosne ambivalencije, kontradikcije; predmoderni i moderni tekstovi)
 6. Aksiološke analize različitih tipova tekstova I (neknjiževni tekst i transparentne vrijednosti)
 7. Aksiološke analize različitih tipova tekstova II (mehanizmi vrednovanja u pjesničkom tekstu)
 8. Aksiološke analize različitih tipova tekstova III (epski tekst i vrijednosna polifonija)
 9. Aksiološke analize različitih tipova tekstova IV (dramski tekst i problem vrijednosnog središta)
 10. Aksiološko istraživanje odabranih tekstova hrvatske ranonovovjekovne književnosti I (religiozno pjesništvo)
 11. Aksiološko istraživanje odabranih tekstova hrvatske ranonovovjekovne književnosti II (renesansna tragedija)
 12. Aksiološko istraživanje odabranih tekstova hrvatske ranonovovjekovne književnosti III (barokna tragikomedija)
 13. Aksiološko istraživanje odabranih tekstova hrvatske ranonovovjekovne književnosti IV (epski tekst 17. stoljeća)
 14. Zaključak o primjenjivosti aksiologije u analizi teksta, u povijesti književnosti, u humanistici i općenito u kritičkom mišljenju
 15. Evaluacija kolegija: njegova sadržaja, nastave i postignuća studenata

Ishodi učenja
 1. Poznavanje povijesnog tijeka i najvažnijih koncepata aksiologije kao humanističke discipline.
 2. Usvajanje instrumentarija (terminologije i postupaka) za analizu vrijednosnog potencijala teksta.
 3. Razlikovanje aksiološkog potencijala i prikladne metode za analizu unutartekstnih vrijednosti neknjiževnih i književnih tekstova te različitih književnih žanrova.
 4. Interpretiranje ranonovovjekovnih književnih tekstova s aksiološkog aspekta.
 5. Razumjevanje važnosti analize unutartekstnih vrijednosti za povijest književnosti i kulture.
Metode podučavanja
Predavanja; seminarske analize teorijske literature te ranonovovjekovnih književnih tekstova; kritička analiza seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
Ocjena pismenih radova: dva kraća pismena rada i/ili izlaganja, seminarski rad (pojedinačni ili grupni); aktivnost na nastavi; usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Dukić, Davor. Figura protivnika u hrvatskoj povijesnoj epici. Zagreb 1998.
 2. Dukić, Davor. "Iščitavanje srdžbe i straha u hrvatskoj antiturskoj epici XVI. stoljeća". Poj željno! Iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi srednjega i ranoga novoga vijeka. Ur. A. Kapetanović. Zagreb 2012, 217-242.
 3. Dukić, Davor. "Aksiološko čitanje Kavanjinove Povijesti vanđelske". Splitski epik Jerolim Kavanjin. Ur. B. Lučin, D. Dukić, Split 2018, 31-50.
 4. Krzeszowski, Tomasz P. Angels and Devils in Hell: Elements of Axiology in Semantics. Warszawa 1997.
 5. Rescher, Nicholas. Introduction to Value Theory. Englewood Clifs, New Jersey 1969. 1-60.
 6. Schroeder, Mark, "Value Theory", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), http://plato.stanford.edu/entries/value-theory/
Dopunska literatura
 1. Dukić, Davor. "Aksiologija epskoga svijeta Osvetnika Fra Grge Martića". Fra Grgo Martić i njegovo doba. Zagreb 1996, 149-166
 2. Dukić, Davor. Sultanova djeca: predodžbe Turaka u hrvatskoj književnosti ranog novovjekovlja. Zadar: Thema. 2004.
 3. Dukić, Davor. Tematološki ogledi. Zagreb, 2008.
 4. Dukić, Davor. "Zanos in trpljenje Alije Đerzeleza: problem znotrajtekstualnega vrednotenja pripovedne proze". Slavistična revija, 68/2020, št. 4, 693-709.
 5. Edwards, Rem Blanchard. The Essentials of Formal Axiology. Lanham, [Md.] 2010.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar