Naziv
Danteova Božanstvena komedija (I. skupina)
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS
5
Šifra
225519
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje strukturalnih, kompozicijskih, metričkih i poetičkih značajki temeljnoga djela talijanske i svjetske književnosti; stjecanje sposobnosti čitanja, parafraziranja i tumačenja teksta u izvorniku; stjecanje sposobnosti kritičkog čitanja, usvajanja i promišljanja sekundarne literature u povijesnoj perspektivi.
Sadržaj
 1. Kriza srednjovjekovne kulture. Danteov životopis u okviru povijesnih i političkih prilika. Danteova izobrazba i ideologija. Danteova religiozna, etička i politička misao.
 2. Odnos Božanstvene komedije i cjeline Danteova opusa. Povijesne i eshatološko-kozmičke dimenzije spjeva. Moralna topografija. Etika i spoznaja. Komedija kao politički performativ.
 3. Problem naslova, stila, jezika, strukture i poetike. Alegorizam i simbolizam. Čitanje izabranih ulomaka: Vita Nuova, 25. poglavlje; De Vulgari Eloquentia, II. knjiga, IV. poglavlje; Convivio, II. poglavlje, IV. knjiga
 4. Inferno 1 e 2
 5. Paradiso 33, Inferno 10
 6. Inferno 26, 21
 7. Inferno 32, 33
 8. Inferno 13 i 19
 9. Purgatorio 16, Paradiso 9
 10. Inferno 5, Purgatorio 18, Paradiso 5
 11. KOLOKVIJ, Paradiso 18 i 21
 12. Inferno 4, 26, 20, 21
 13. 3 invocazioni; Paradiso 25
 14. Purgatorio 24 i 26
 15. Inferno 26; Paradiso 15 i 17

Ishodi učenja
 1. prepoznati i definirati osnovne književnoteorijske i književnokritičke pojmove nužne za analizu Božanstvene komedije u talijanskom izvorniku
 2. nabrojiti i definirati ključne teme i motive Božanstvene komedije
 3. opisati i analizirati moralnu topografiju Božanstvene komedije
 4. sažeti, izraziti svojim riječima na talijanskom jeziku te protumačiti kompozicijske, tematsko-semantičke i formalno-izražajne osobitosti svakoga pojedinog teksta u programu kolegija
 5. svojim riječima, na talijanskome jeziku, nabrojiti najvažnije značajke Danteove poetike
 6. definirati poetička načela na kojima se temelje naslov, stil i struktura Komedije te nabrojiti rasprave i djela u kojima ih Dante objašnjava
 7. definirati veze između poetike, religije i ideologije u Božanstvenoj komediji
 8. prepoznati i nabrojiti eksplicitne citatne elemente i aluzije u izabranim pjevanjima Komedije
 9. svojim riječima, na talijanskome jeziku, iskazati i analizirati odnose između Danteova djela i povijesno-političkoga konteksta
 10. nabrojiti i definirati Danteove književne, teološke i filozofske uzore te opisati Danteov odnos prema njima
Metode podučavanja
- frontalno predavanje;
- seminarsko čitanje i tumačenje primarnih tekstova;
- kratka samostalna studentska izlaganja;
Metode ocjenjivanja
- praćenje kontinuirane pripremljenosti studenata, ocjena sudjelovanja u nastavi
- pismeni kolokvij odnosno ispit
- usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Dante Alighieri, La Divina Commedia. Commento a cura di Giuseppe Villaroel. Revisione del commento di Guido Davico Bonino e Carlo Poma, con un saggio di Eugenio Montale, Mondadori, Milano, 1991 (može se zamijeniti drugim komentiranim izdanjem).
 2. Il filo rosso. Antologia e storia della letteratura italiana ed europea (vol. 1.1), a cura di Marco Santagata, Laura Carotti, Alberto Casadei, Mirko Tavoni, Roma-Bari,
 3. Giulio Ferroni, Profilo storico della letteratura italiana, vol. I, Einaudi scuola, Milano 1992, str. 92-125.
 4. Giorgio Petrocchi, Vita di Dante, Laterza, Roma-Bari 1997.
Dopunska literatura
 1. Auerbach, Erich, Mimesis: il realismo nella letteratura occidentale, Torino: Einaudi, 1956.
 2. Auerbach, Erich, Studi su Dante, prefazione di Dante Della Terza, traduz. dal tedesco di Maria Luisa De Pieri Bonino, traduzioni dall'inglese di Dante Della Terza, Milano: Feltrinelli, 1993.
 3. Čale, Frano-Zorić, Mate, Dante u Hrvata, u: Dante Alighieri, Djela, II, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber - Nakladni zavod Matice hrvatske, 1976, str. 761-835
 4. Noferi, Adelia, Il gioco delle tracce: studi su Dante, Petrarca, Bruno, il Neo-classicismo, Leopardi, l'Informale, Firenze: La Nuova Italia, 1979
 5. Sansone, Mario, Letture e studi danteschi, Bari: De Donato, 1975.
 6. Lecturae Dantis, izbor

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar