Naziv
Engleski za informatologe 1
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS
20
Šifra
225416
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Osposobiti buduće informacijske i komunikacijske stručnjake za komunikacijske stručne kompetentnosti na engleskom jeziku. Fokus je na razvijanju akademskih vještina čitanja i analize stručne literature, pisanju sažetaka akademskog teksta, usvajanju pripadajućeg vokabulara te akademskom slušanju. Studenti će kroz susretanje s brojnim temama iz informacijskih i komunikacijskih znanosti kontinuirano i sistematično razvijati sve akademske vještine, produbljivati poznavanje engleskog jezika i vježbati kritičko razmišljanje.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij i uvod u akademski vokabular vezan uz humanističke i društvene znanosti te vokabular informacijskih i komunikacijskih znanosti.
 2. Akademsko čitanje, tehnike čitanja; vokabular i stil, akademski registar; Moodle i Omega - članci.
 3. Vrste tekstova i vrste značenja, jezični aspekti tekstova; akademski članak: činjenice i stavovi; navođenje referenci i pravila citiranja.
 4. Suvremeni engleski jezik u kontekstu globalizacije; opisivanje i definiranje pročitanog, klasificiranje jezika; knjiga, pojam knjige, pisanje kritičkog osvrta.
 5. Klasifikacija i povezivanje informacija; riječi koje koristimo u određenim registrima, vrste i upotrebe rječnika i priručnika; punktuacijski znakovi u engleskom jeziku te pravila pravopisa; korjeni akademskog engleskog jezika.
 6. Komunikologija - članak; slušanje s razumijevanjem, identifikacija glavnih ideja predavanja, vođenje bilježaka.
 7. Interpretacija vizualnih informacija i pomagala iz akademskog članka; kratice, akronimi i simboli koji se pojavljuju u akademskom kontekstu.
 8. Akademsko slušanje; kolokacije, metafore, idiomi; diskutiranje o kulturološkim različitostima.
 9. Razumijevanje stručnog značenja izraza uz pomoć konteksta, jezično povezivanje teksta, obrada odabranog članka kao priprema za kolokvij.
 10. Smjernice i upute o pisanju sažetka, pisanje sažetka: detektiranje i uklanjanje nepotrebnih informacija; struktura akademskog članka, identificiranje ključnih pojmova i sporednih ideja koje ih potkrijepljuju; ključne riječi.
 11. Analiza opisa procesa, čitanje s razumijevanjem akademskog teksta, parafraziranje, tehnike parafraziranja: promjena vokabulara, mijenjanje vrste riječi, mijenjanje reda riječi, reference.
 12. Kritičko razmišljanje, promišljanje o strategijama u pristupu stručnome tekstu, propitivanje pročitanog, pronalaženje pretpostavki, detektiranje mogućih slabosti, logičko povezivanje i procjenjivanje.
 13. Argumentiranje, pronalaženje dokaza u korist određenog stava, vježbe vokabulara; primjene strategija učenja i vježbanja u svrhu razvijanja samostalnosti; korištenje dodatnih informacija kao dopuna onima u kolegiju poput materijala iz knjižnice ili interneta.
 14. Usmene prezentacije - priprema.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
 2. Napisati sažetak stručnog teksta
 3. Razumjeti i prepričati stručni audio materijal
 4. Čitati profesionalni tekst s razumujevanjem
 5. Napisati sažetak stručnog teksta
 6. Pronaći i razumijeti informacije u elektroničkim ili tiskanim akademskim materijalima
 7. Izraziti kritičko mišljenje o zadanoj temi
 8. Napisati kritički osvrt o odabranom stručnom tekstu ili knjizi
Metode podučavanja
Metode poučavanja usklađene su s ciljem i ishodima učenja, a uključuju grupni rad i rad u paru, frontalni rad kroz objašnjenje gradiva, rad na tekstu i diskusije na temu, samostalni rad, individualna usmena izlaganja, rad na računalu.
Metode ocjenjivanja
Redovno praćenje studenta kroz sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća, polaganje kolokvija (pismeno).

Obavezna literatura
 1. Chazal E., McCarter S.: Oxford EAP; Oxford University Press, 2012.
 2. McCarthy M., O’Dell F.: Academic Vocabulary in Use; Cambridge University Press 2008
 3. Fulcher J., Scott J.: Sociology; Oxford University Press, 2011. (odabrana poglavlja).
 4. Bailey, S.: Academic Writing; Routledge, London, 2006.
Dopunska literatura
 1. Seal B., Academic Encounters: Human Behaviour, Cambridge University Press, 1998
 2. Facing the Future (various authors): Making Connections: Engaging Students in Language, Literacy, and Global Issues; Facing the Future, Seattle, 2010.
 3. Chamot A.U., O’Malley J.M.: The CALLA Handbook: Implementing the Cognitive Academic Language Learning Approach; New York: Longman, 1994.
 4. Side R., Wellman.: Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency; Pearson Education Limited 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar