Naziv
Hrvatski u školi: povijest nastavnog predmeta
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
225500
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija opisati Hrvatski jezik kao nastavni predmet od njegova uvođenja sredinom 19. stoljeća do danas. Temama na kolegiju obuhvatit će se razvoj nastavnoga predmeta i njegovo usložnjavanje, koje prati razvoj obrazovnog sustava, ciljevi poučavanja te način na koji su se odgojno-obrazovni ciljevi ostvarivali. Težište je pritom stavljeno na oblikovanje i smjenu modelâ poučavanja (književno-gramatički, razvojni, komunikacijski i utilitarni) te na ulogu Hrvatskoga jezika u oblikovanju osobnog i nacionalnog identiteta.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s programom kolegija i studentskim obvezama
 2. Hrvatski prije Hrvatskog
 3. Hrvatski kao nastavni jezik i nastavni predmet u političkom, društvenom i kulturnom kontekstu 19. stoljeća; promjene u 20. stoljeću; shvaćanja pismenosti od 19. stoljeća do danas
 4. Legislativni okviri nastave hrvatskoga jezika; Počeci nastave književnosti i uspostava školskog književnog kanona
 5. Jezični sadržaji u nastavi Hrvatskog (dijakronijski pregled)
 6. Književni sadržaji u nastavi Hrvatskog (dijakronijski pregled)
 7. Modeli poučavanja jezika
 8. Modeli poučavanja književnosti
 9. Terenska nastava
 10. Terenska nastava
 11. Terenska nastava
 12. Lektira kao predmetna sastavnica
 13. Koncepcije ispita zrelosti
 14. Sinteza
 15. Evaluacija

Ishodi učenja
 1. navesti i objasniti teorije učenja, temeljne školske dokumente, načela, izvore i oblike u nastavi hrvatskoga jezika
 2. objasniti metodičke sustave, modele i metode i primjenjivati ih u nastavi hrvatskog jezika
 3. usvojiti temeljna pravila standardologije, što uključuje razumijevanje odnosa između jezične norme i kodifikacije, jezične politike i jezičnoga planiranja, purizma i jezične kulture, jezika, nacije i identiteta, standarda i dijalekta
 4. upotrebljavati različita pomagala i izvore znanja, od elektroničkih i mrežnih alata i različitih medija iskaza do iskaza živih govornika
 5. poticati na poštovanje različitosti, drugih idioma, njihovih govornika i jezičnih realizacija
Metode podučavanja
predavanje, seminari, samostalni zadaci i izlaganja
Metode ocjenjivanja
kontinuirano praćenje, samostalni zadaci

Obavezna literatura
 1. Bežen, Ante (2003). „Razdoblja u razvitku metodike hrvatskoga jezika“. Anali za povijest odgoja, vol. 2: 201–224.
 2. Ćavar, A. i L. Plejić Poje (2021). Predmet: Hrvatski (katalog izložbe). Zagreb: FF press i HŠM.
 3. Van den Ven, Piet-Hein (2004). Stabilities and changes in (mother tongue) education. U: Europien identities in mother tongue education (ur. S. Kiefer i K. Sallamaa). Linz: Pädagogische Akademie des Bunde sin OÖ. Str. 74–94.
Dopunska literatura
 1. izbor nastavnih priručnikâ Hrvatskoga jezika do danas
 2. Cuvaj, Antun, Građa za povijest školstva Kraljevina Hrvatske i Slavonije od najstarijih vremena do danas, sv. V–XI, Zagreb 1910–1913. (odabrana poglavlja)

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar