Naziv
Jezične vježbe V.: sintaksa i leksikologija
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
4
Šifra
225478
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Razvijanje vještina potrebnih za prevođenje tekstova s hebrejskog na hrvatski kao i aktivno slušanje te korištenje najvažnijih pomagala u prevođenju.
Sadržaj
 1. Introduction to the Future Tense.
 2. Future tense words - Familiarity and use in a sentence.
 3. Type 1 future tense verbs - בניין קל.
 4. Conditional clauses - אם.
 5. Type 2 future tense verbs- בניין פעל.
 6. Type 1 future tense verbs ע"ו.
 7. Prepositions מן. (ממני..ממך...מכם)
 8. The preposition אין.
 9. Type 2 future tense verbs ל"ה.
 10. The conjugation of אחרי / לפני. Before / After.
 11. Type 2 Future tense verbs פ"י.
 12. Type 3 future tense verbs - בניין פיעל.
 13. Type 3 future tense verbs ל"ה.
 14. Gerund - שם הפעולה.
 15. Verb "TO BE" future tense – יהיה.

Ishodi učenja
 1. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u hebrejskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. kategorizirati funkcionalne dijelove hebrejske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 3. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na hebrejskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 4. samostalno prevesti s hebrejskog na hrvatski i s hrvatskog na hebrejski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
Vježbe. Mješovito e-učenje. Samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Priručnik s odabranim tekstovima
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar