Naziv
Jezični praktikum
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
5
Šifra
225505
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s temeljnim jezičnim strukturama hrvatskog jezika, temeljnim hrvatskim lingvističkim nazivljem i metodološkim načelima lingvističkog pristupa jezičnom opisu.
Sadržaj
 1. Uvod i upoznavanje sa sadržajem i obvezama na kolegiju. Inicijalna provjera znanja.
 2. Fonologija i fonološki opis.
 3. Morfonologija.
 4. Morfologija 1: temeljni pojmovi, imeničke flektivne kategorije.
 5. Morfologija 2: pridjevske i zamjeničke flektivne kategorije.
 6. Morfologija 3: glagolske flektivne kategorije.
 7. Morfologija 4: tvorba riječi - morfemska i morfološka analiza
 8. Morfologija 5: tvorba riječi - tvorbena analiza
 9. Morfologija 6: tvorba riječi - ostale teme
 10. Sintaksa 1: sintaktičke funkcije
 11. Sintaksa 2: jednostavna i nezavisnosložena rečenica
 12. Sintaksa 3: zavisnosložena rečenica
 13. Metodologija 1
 14. Metodologija 2
 15. Zaključne napomene

Ishodi učenja
 1. Opisati temeljne jezične strukture hrvatskog jezika
 2. Razlikovati temeljne jezične razine opisa i opisati njihove međuodnose
 3. Upotrijebiti temeljno hrvatsko lingvističko nazivlje
 4. Primijeniti osnovna metodološka načela lingvističkog istraživanja.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje. Vježbe na primjerima. Rad u računalnoj učionici.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji i kraći pisani rad.

Obavezna literatura
 1. Hudeček, Lana i Milica Mihaljević. 2019. Hrvatska školska gramatika – drugo, dopunjeno izdanje. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Dostupno na gramatika.hr.
 2. Jozić, Željko (ur.). 2013. Hrvatski pravopis. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Dostupno na pravopis.hr.
Dopunska literatura
 1. Babić, Stjepan. 2002. Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku. 3. poboljšano izd. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Nakladni zavod Globus.
 2. Babić, Stjepan, Dalibor Brozović, Ivo Škarić i Stjepko Težak. 2007. Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
 3. Barić, Eugenija i dr. 1997. Hrvatska gramatika. 2. izdanje. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Hudeček, Lana i Milica Mihaljević (ur.). 2012. Školski rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Dostupno na rjecnik.hr.
 5. Jelaska, Zrinka. 2004. Fonološki opisi hrvatskoga jezika: glasovi, slogovi, naglasci. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 6. Jojić, Ljiljana (ur.). 2015. Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika. Zagreb: Školska knjiga.
 7. Katičić, Radoslav. 2002. Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. 3. poboljšano izd. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Nakladni zavod Globus.
 8. Marković, Ivan. 2012. Uvod u jezičnu morfologiju. Zagreb: Disput.
 9. Marković, Ivan. 2013. Hrvatska morfonologija. Zagreb: Disput.
 10. Matasović, Ranko i Ljiljana Jojić (ur.). 2002. Hrvatski enciklopedijski rječnik. Zagreb: Novi Liber. Dostupno na hjp.znanje.hr.
 11. Raguž, Dragutin. 1997. Praktična hrvatska gramatika. Zagreb: Medicinska naklada.
 12. Silić, Josip i Ivo Pranjković. 2005. Gramatika hrvatskoga jezika: za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga.
 13. Težak, Stjepko i Stjepan Babić. 2005. Gramatika hrvatskoga jezika: priručnik za osnovno jezično obrazovanje. 15. izd. Zagreb: Školska knjiga.

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar