Naziv
Književni seminar 2 - Esteticizam kao koncept i način života
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
3
Šifra
225467
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij