Naziv
Književnost na hebrejskom
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
4
Šifra
225479
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj ovog kolegija je upoznati studente sa židovskim autorima koji su pisali na različitim jezicima osim hebrejskoga, kao i doprinosom židovskih autora svjetskoj književnost i kulturi.
Sadržaj
 1. Uvod: obaveze i način rada
 2. Kratka povijest i definicija književnosti na hebrejskom
 3. Prva cjelina: Jehuda Amihai, Juda Leib Gordon, Mendele Moher Seforim (1)
 4. Prva cjelina: Jehuda Amihai, Juda Leib Gordon, Mendele Moher Seforim (2)
 5. Druga cjelina: hebrejska renesansa: Haim Nahman Bialik, Miha Josef Berdičevski i Jichak Dov Berkovic (1)
 6. Druga cjelina: hebrejska renesansa: Haim Nahman Bialik, Miha Josef Berdičevski i Jichak Dov Berkovic (2)
 7. Treća cjelina: Josef Haim Brener i Dvora Baron (1)
 8. Treća cjelina: Josef Haim Brener i Dvora Baron (2)
 9. Četvrta cjelina: Šmuel Josef Agnon (1)
 10. Četvrta cjelina: Šmuel Josef Agnon (2)
 11. Peta cjelina: halucim (pioniri), alija, kibuc: Haim Hazaz i Avraham Šlonski (1)
 12. Peta cjelina: halucim (pioniri), alija, kibuc: Haim Hazaz i Avraham Šlonski (2)
 13. Suvremena izraelska književnost (1)
 14. Suvremena izraelska književnost (2)
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti
 2. koristiti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova
 3. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature
 4. izložiti rezultate vlastitoga istraživanja u pisanom obliku
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, vježbe u manjim grupama.
Metode ocjenjivanja
Esej

Obavezna literatura
 1. Glenda Abramson. Modern Hebrew Literature. The Oxford Handbook of Jewish Studies. Martin Goodman (ed.). ISBN: 9780199280322
 2. Wisse, Ruth R.: The Modern Jewish Canon: a Journey Through Language and Culture. New York, London, Toronto, London, Sydney, Singapore: The Free Press, 2000.
 3. Ravvin, Norman: A House of Words: Jewish Writing, Identity and Memory. Montreal, Buffalo: McGills-Queen's University Press, 1997.
 4. Abramson, Tudor Parfitt: The Great Transition: The Recovery of the Lost Centers of Modern Hebrew Literature. Rowman & Allenheld, 1985.
Dopunska literatura
 1. Brenner, Naomi: Lingering bilingualism. Modern Hebrew and Yiddish Literatures in Contact. Syracuse Bell, Dean Phillip (ur.): The Bloomsbury Companion to Jewish Studies. London: Bloomsbury, 2015.

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar