Naziv
Mit, književnost i kulturno pamćenje
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
225493
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Poznavanje osnova najutjecajnijih teorijâ i pristupa mitu (antropoloških, funkcionalističkih, strukturalističkih, psihoanalitičkih). Upućivanje u problematiku mitskog, “mitskog mišljenja”, mitoloških sustava i odnosa verbalnih folklornih oblika (bajke, predaje, basme, mitološke epske pjesme) i mita, kao i izabranih djela autoske književnosti koja su koristila predloške mitova. Stjecanje osnovnih znanja o konceptu kulturnoga pamćenja, s osobitim naglaskom na ulogu usmene i pisane književnosti te mikrojezičnih struktura u kontekstu tradiranja mitema. Upoznavanje s velikim mitografskim tradicijama. Osposobljavanje za samostalnu interpretaciju, analizu i komparaciju mitskih struktura osobito na korpusu usmene književnosti i pisane književnosti intertekstualno i intermedijalno povezane s usmenom književnošću. Osiguravanje vještine vođenog istraživanja kroz projektne zadatke i njihova samostalna prezentiranja.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s obvezama na kolegiju s naglaskom na projektnim zadacima. Upute za služenje literaturom.
 2. Mit(em) kao književnoteorijski pojam. Povijest “mitske svijesti”. Od “mita” do “logosa”.
 3. Osnove antropoloških i funkcionalističkih teorija mita. Mitsko, magijsko, religijsko. Mit i obred. Mit i običaj.
 4. Osnove strukturalističkih teorija mita. Mit i priča.
 5. Osnove psihoanalitičkih teorija mita. Mit i bajka. Rad na predlošcima.
 6. Koncept kulturnoga pamćenja. Književnost kao „alat“ kulturnoga pamćenja.
 7. Mitološki sustavi. Antička mitografija 1: mit i ep. Predlošci: izabrana pjevanja homerskih epova, izabrana poglavlja iz Schwabovih Najljepših priča klasične starine.
 8. Antička mitografija 2: mit i tragedija. Predlošci: Sofoklo Kralj Edip, Euripid Elektra.
 9. Antička mitografija 3: rimski doprinosi. Predlošci: Piram i Tizba iz Ovidijevih Metamorfoza, B. Karnarutić Piram i Tižba, D. Zlatarić Ljubav i smrt Pirama i Tizbe, usmena pjesma Piram i Tižba.
 10. Biblijska mitografija. Predlošci: biblijski tekstovi s mitskom podlogom.
 11. Proizvodnja, transmija i preoblika mitskoga u folkoru. Mitsko u narodnome životu i običajima. Interes za starogermansku i staroslavensku mitologiju u razdoblju romantizma (braća Grimm, Kukuljević Sakcinski, Jagić, Afanasjev, Brlić-Mažuranić).
 12. Fragmenti mitskoga u hrvatskome usmenome pjesništvu, u bajkama i predajama, u frazeološkom suzvučju. Rekonstrukcija većih mitskih struktura. Predlošci: koledarske pjesme s mitskom podlogom (Zeleni Juraj).
 13. Mitološka imena u frazemima i stilskim figurama. Antonomazija kao figura kulturnoga pamćenja.
 14. Predstavljanje studentskih projektnih zadataka.
 15. Studentska izlaganja. Sinteza rada na kolegiju.

Ishodi učenja
 1. definirati pojmove mita, mitologije, mitografije, kultrnoga pamćenja
 2. poznavati važnije antropološke, strukturalističke, funkcionalističke i psihoanalitčke teorije i pristupe mitu
 3. poznavati mitografske tradicije
 4. objasniti i interpretirati različite tipove književnih tekstova iz izabranoga korpusa hrvatske i svjetske usmene i pisane književnosti s mitskim intertekstom
 5. analizirati izabrane usmenoknjiževne žanrove s obzirom na načine na koje proizvode i tradiraju mitske elemente
 6. povezati književne sadržaje na izabrane teme sa sadržajima iz tzv. visoke kulture, folklora, popularne i pučke kullture
 7. samostalno izložiti rezultate vođenih istraživačkih zadataka
Metode podučavanja
Interaktivno predavanje. Suradnički rad u grupi (5 – 6 članova grupe). Suradnički rad u paru (istraživanje manjih zadataka i njihovo izlaganje). Problemska nastava.
Metode ocjenjivanja
Evaluacija istraživačkoga plana; ocjena samostalno izrađenoga seminarskoga rada.

Obavezna literatura
 1. Assman, Jan. 2005. Kulturno pamćenje: pismo, sjećanje i politički identitet u ranim visokim kulturama. Zenica: Vrijeme. (odabrana poglavlja)
 2. Biti, Vladimir. 1997. „Mit“. U Pojmovnik suvremene književne teorije, 227-230. Zagreb: Matica hrvatska.
 3. Cook, Albert. 1986. Mit i jezik. Beograd: Rad. (odabrana poglavlja)
 4. Frye, Northrop. 2000. Anatomija kritike. Zagreb: Golden marketing.
 5. Girard, Marc. 2013. Bajke braće Grimm: psihoanalitičko čitanje. Zagreb: TIM press.
 6. Jolles, Andre. 2000. Jednostavni oblici. Zagreb: Matica hrvatska. (poglavlje „Mit“)
 7. Solar, Milivoj. 2008. Edipova braća i sinovi. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga. (odabrana poglavlja)
 8. Šimić, Krešimir. 2003. „Mit kao antropološka konstanta“. Bogoslovska smotra 73 (4): 685-711.
Dopunska literatura
 1. Beltz, Walter. 1984. Bog i bogovi: biblijska mitologija. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
 2. Botica, Stipe. 1990. „Vile u hrvatskoj mitologiji“. Radovi Zavoda za slavensku filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 25: 29-40.
 3. Botica, Stipe. 1991. „Odisejski motivi u hrvatskoj usmenoj književnosti“. Mosorska vila 1: 69-80.
 4. Botica, Stipe. 1993. „Mitološki slojevi hrvatske usmene književnosti“. Croatica 23-24 (37-38-39): 69-76.
 5. Botica, Stipe. 2001. „Mit i hrvatske narodne bajke“. U Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Zlatni danci 3, ur. Ana Pintarić, 7-15. Osijek : Pedagoški fakultet i Matica hrvatska Osijek.
 6. Cassirer, Ernst. 1998. Jezik i mit: prilog proučavanju problema imena bogova. Srijemski Karlovci i Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
 7. Doty, William G. Mythography: The Study of Myths and Rituals.
 8. Durkheim, Émile. 2008. Elementarni oblici religijskog života: totemistički sustav u Australiji. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo.
 9. Eliade, Mircea. 1970. Mit i zbilja. Zagreb: Matica hrvatska.
 10. Eliade, Mircea. 2007. Mit o vječnom povratku. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 11. Frazer, James G. 2019. Zlatna grana: podrijetlo religijskih obreda i običaja. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 12. Girard, Marc. 2013. Bajke braće Grimm: psihoanalitičko čitanje. Zagreb: TIM press.
 13. Graves, Robert. 2003. Grčki mitovi. Zagreb: CID-Nova.
 14. Grgić, Ana i Davor Nikolić. 2011. „Antonomazija – figura kulturnoga pamćenja“. Fluminensia 23 (2): 129-142.
 15. Havelock, Eric A. 2003. Muza uči pisati: razmišljanja o usmenosti i pismenosti od antike do danas. Zagreb: AGM.
 16. Katičić, Radoslav. 1995. Illyricum mythologicum. Zagreb: Izdanja Antibarbarus.
 17. Katičić, Radoslav. 2008. Božanski boj: tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb: Ibis grafika i Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta; Mošćenička Draga: Katedra Čakavskog sabora.
 18. Katičić, Radoslav. 2010. Zeleni lug: tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb: Ibis grafika i Matica hrvatska; Mošćenička Draga: Katedra Čakavskog sabora.
 19. Katičić, Radoslav. 2014. Vilinska vrata: i dalje tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb: Ibis grafika i Matica hrvatska.
 20. Katičić, Radoslav. 2017. Naša stara vjera: tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb: Ibis grafika i Matica hrvatska.
 21. Lachmann, Renate. 2002. Phantasia, memoria, rhetorica. Zagreb: Matica hrvatska.
 22. Lesky, Albin. 2001. „Homerski ep“. U Povijest grčke književnosti, 23-96. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.
 23. Lévi-Strauss, Claude. 1970. „Mit kao semiološki sustav“. U Strukturalizam, ur. Vlatko Pavletić, , Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske.
 24. Lévi-Strauss, Claude. 1989. Strukturalna antropologija. Zagreb: Stvarnost.
 25. Malinowski, Bronisław. 1992. Magic, science and religion and other essays (srp. prijevod: Magija, nauka i religija i druge studije. 1971. Beograd: Prosveta).
 26. Meletinskij, E. M. 1983. Poetika mita. Beograd: Nolit.
 27. Nodilo, Natko. 1981. Stara vjera Srba i Hrvata. Split: Logos.
 28. Rudan, Evelina i Josipa Tomašić. 2011. „Proizvodnja folklora ili kako se predaja iz 17. stoljeća probudila u 21. stoljeću“. U Bałkański folklor jako kod interkultorowy. Tom I, ur. Joanna Rękas, 539-555. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 29. Rudan, Evelina i Stipe Botica. 2014. „Štrige su žive, a vile odavno mrtve ili o narativnoj plodnosti likova u usmenim predajama“. U Vita Litterarum Studiis Sacra. Zbornik u čast Radoslavu Katičiću, ur. Mislav Ježić, Ivan Andrijanić i Krešimir Krnic, 349-369. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu et al.
 30. Rudan, Evelina. 2016. „Demonološke/mitske/mitološke predaje“. U Vile s Učke: Žanr, kontekst, izvedba i nadnaravna bića predaja, 30-62. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; Pula: Povijesni i pomorski muzej Istre.
 31. Segal, Robert. 2015. Myth: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
 32. Strenski, Ivan. 1987. Four theories of myth in twentieth-century history: Cassirer, Eliade, Lévi-Strauss, and Malinowski. Iowa City: University of Iowa Press.
 33. Tomašić, Josipa. 2016. „Pučka književnost i kulturno pamćenje na primjerima poetike Luke Ilića Oriovčanina i Andrije Kačića Miošića“. Fluminensia 28 (2): 135-148.
 34. Vojvodić, Jasmina. 2017. „Mit o vodi (žensko načelo vode u književnom tekstu)“. U Zadarski filološki dani 6, ur. Rafaela Božić i Kornelija Kuvač-Levačić, 389-402. Zadar: Sveučilište u Zadru.
 35. Vojvodić, Jasmina, ur. 2018. Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća. Zagreb: Disput.
 36. Zamarovský, Vojtech. 2004. Bogovi i junaci antičkih mitova: Leksikon grčke i rimske mitologije. Zagreb: ArTresor naklada.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar