Naziv
Održivi urbani razvoj - participativni pristup
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS
6
Šifra
225518
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Terenske vježbe
30

Cilj
Predmet ima glavni cilj upoznati studente s participativnim procesima vezanim uz održivi urbani razvoj kroz teorijski dio predavanja i kroz praktični dio nastave u kojemu se na izabranom prijeru primjenjuju različita sociološka znanja na osmišljavanje, provedbu i evaluaciju participativnog pristupa urbanim transformacijama i održivom razvoju grada. U okviru terenske nastave cilj je ostvariti suradnju s udrugama civilnog društva koje se bave održivim razvojem, sa strukovnim udruženjima i građanskim inicijativama te s jedinicama lokalne samouprave kako bi rezultati studentskih aktivnosti bili povezani s realnim prostorom i prijedlozi mogućih rješenja ili istraživanja bili prezentirani odgovarajućim urbanim akterima.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij i obaveze studenata
 2. Kvaliteta života, održivost i otpornost suvremenih gradova, participacija građana
 3. javne zelene površine
 4. metodološki i etički aspekti istraživanja
 5. pisanje prijave etičkom povjerenstvu na odabranom istraživačkom primjeru
 6. intervju - vježba na odabranom istraživačkom primjeru (priprema protokola, provedba i analiza intervjua)
 7. fokus grupa - vježba na odabranom istraživačkom primjeru (priprema protokola, provedba i analiza podataka)
 8. anketa - vježba na odabranom istraživačkom primjeru (priprema upitnika, provedba i analiza podataka)
 9. seminarske prezentacije preliminarnih istraživačkih podataka studenata (konceptualni okvir)
 10. seminarske prezentacije preliminarnih istraživačkih podataka studenata (metodološki okvir)
 11. seminarske prezentacije preliminarnih istraživačkih podataka studenata (rezultati)
 12. seminarske prezentacije preliminarnih istraživačkih podataka studenata (rezultati)
 13. seminarska rasprava o završnim prezentacijama
 14. završne prezentacije
 15. evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. usporediti različite vrste participacije i primijeniti participativni pristup na održivi urbani razvoj
 2. analizirati javni interes i urbane aktere u održivom razvoju grada
 3. razlikovati top-down i bottom-up pristupe prostornom planiranju na razini jedinica lokalne samouprave
 4. izabrati sociološke metode istraživanja pogodne za provedbu različitih participativnih procesa u lokalnoj zajednici usmjerenih na održivi urbani razvoj
 5. osmisliti participativni proces za određeni primjer urbane transformacije na razini jedinice lokalne samouprave (gradski projekt, prostorna intervencija na razini gradske četvrti ili mjesnog odbora)
 6. primijeniti jednu ili više metoda provedbe participacije na izabranom primjeru u okviru terenske nastave
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i radionice, terenska nastava i vježbe. Suradničko učenje i timski rad te vođeni istraživački rad.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij, ocjena pisanog završnog izvještaja.

Obavezna literatura
 1. Zlatar, Jelena (2013). Urbane transformacije suvemenog Zagreba. Sociološka analiza. Zagreb: Plejada, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
 2. Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.
 3. Rocha, Elizabeth M. (1997). „A Ladder of Empowerment“ Journal of Planning Education and Research Volume: 17 issue: 1, page(s): 31-44
 4. Čaldarović, O. i Šarinić, J. (2017). Suvremeni grad. Javni prostori i kultura življenja - primjer Zagreba. Zagreb: Jesenski&Turk.
 5. Sim, David (2019). Soft City. Building Density for Everyday Life. Gehl Architects Finance & Administration ApS
 6. Vukić, Jana; Careva, Kristina; Lisac, Rene (2021). Participacija građana u planiranju i uređivanju javnog prostora - bottom up pristup na primjeru grada Zagreba, Zagreb: Arhitektonski fakultet, (monografija)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar