Naziv
Sociolingvistika
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS
4
Šifra
225507
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Stjecanje osnovnog znanja o najvažnijim teoretskim aspektima sociolingvistike. Studenti uče kako ove teorije povezati s analizama iz konkretnih jezičnih situacija u višejezičnoj nizozemskoj zajednici.
Sadržaj
 1. Sociolingvistika – pregled;
 2. Sociolingvistika – pregled;
 3. Standardni nizozemski jezik;
 4. Jezični varijeteti i socijalni faktori;
 5. Dijalekti;
 6. Jezik i socijalne klase;
 7. Jezik i etničke grupe;
 8. Jezik i etničke grupe;
 9. Jezični varijeteti – dob (jezik mladih);
 10. Jezični varijeteti – spol;
 11. Dvojezičnost i višejezičnost;
 12. Jezična politika – Nizozemska i Belgija;
 13. Jezična politika – regionalni jezici;
 14. Jezični kontakti;
 15. Budućnost nizozemskog jezika.

Ishodi učenja
 1. imenovati i opisati osnovne sociolingvističke pojmove;
 2. prepoznati i kritički opisati promjene u standardnom nizozemskom jeziku;
 3. prepoznati nizozemske jezične varijetete prema kategoriziranim društvenim čimbenicima;
 4. prepoznati i protumačiti probleme dvojezičnosti i višejezičnosti na nizozemskom jezičnom području;
 5. predvidjeti i objasniti mogući budući razvoj nizozemskog jezika (s obzirom na utjecaj drugih jezika).
Metode podučavanja
Frontalna nastava, praktične vježbe, PowerPoint prezentacije, rasprave na nastavi, E-Learning (Omega, i sl.)
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, pristupanje završnom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Chambers, J., "Sociolinguistic Theory", Blackwell Publishers, Oxford 1995;
 2. Appel, R. e.a. (red.), "Taal en taalwetenschap" , Blackwell Publishing, Oxford 2002.
Dopunska literatura
 1. Boves T., Gerritsen M., "Inleiding in de sociolinguїstiek", Aula, Utrecht 1995;
 2. Nortier, J., "Nederland meertalenland. Feiten, perspectieven en meningen over meertaligheid", Aksant, Amsterdam 2009;
 3. Dorren, G., "Nieuwe tongen. De talen van migranten in Nederland en Vlaanderen", Amsterdam 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar