Naziv
Urbana antropologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS
5
Šifra
225461
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je dati uvid u područje urbane antropologije, odnosno u koncepte i teme koje su se unutar etnologije i kulturne antropologije razvijale u istraživanju gradova. Gradovima se pristupa kao kompleksnim sustavima u međudjelovanju političko-ekonomskih, ideoloških, društveno-kulturnih, tehnoloških, okolišnih, globalnih i lokalnih čimbenika. Nadalje, uspostavljajući takve okvire, grad se u urbanoj antropologiji definira kroz procesnost, nedovršenost, mnogoznačnost, svakodnevnost i iskustvenost, pri čemu posebnu važnost ima primjena etnografskog istraživanja. Urbanu antropologiju također čini i njezina aktualna angažirana dimenzija. Kroz sve navedene perspektive studenti će upoznati niz relevantnih urbanih tema (v. sadržaj kolegija), raspravljajući ih korištenjem teorijskih uvida i antropoloških koncepata; kompariranjem svjetskih i domaćih gradskih primjera; analiziranjem prijepornih tema u aspektima urbanog pripadanja, prisvajanja prostora, društvene pravde, pregovaranja značenja i dr.; promišljanjem vlastite spoznaje i urbanog iskustva te propitivanjem metodoloških mogućnosti i inovacija. Kolegij daje podlogu za uključivanje urbanoantropoloških znanja i kompetencija u područje urbanih studija odnosno za interdisciplinarno sagledavanje urbanih procesa i recentnih transformacija te tako i za širu vidljivost i aktualnu primjenjivost urbane antropologije u akademskoj i civilnoj javnosti.
Sadržaj
 1. Istraživanja grada u okviru etnologije i kulturne antropologije: pregled pristupa i koncepata
 2. Paradigma „stvaranja grada“: produkcija i konstrukcija grada
 3. Metodologija kulturnoantropološkog istraživanja grada i metodološke inovacije
 4. Primjenjivost urbanoantropološkog istraživanja: od prostornog planiranja do afektivnog urbanizma
 5. Grad i migracije: od ruralne imigracije do kozmopolitskih gradova
 6. Javna kultura i gradska svakodnevicai
 7. Građanstvo i urbani habitusi
 8. Grad i politike različitosti
 9. Gradske ekonomije i društveno-kulturni modusi urbanog života
 10. Transformacije gradova: globalni (UN, EU) programi i lokalna uprizorenja
 11. Urbane politike, urbano upravljanje i građanska participacija
 12. Javni prostori: značenja, prostorne prakse i mnogobrojne javnosti
 13. Senzorni urbani okoliš: tijelo(m) u gradu
 14. Urbana performativnost: grad kao „teatar socijalne akcije“
 15. Urbane etike: imaginacija, diskursi i prakse

Ishodi učenja
 1. navesti, definirati i objasniti osnovne pojmove u urbanoj antropologiji te šire u urbanim studijima i usporediti različite pristupe u istraživanju gradova u interdisciplinarnom kontekstu
 2. upotrebljavati antropološke koncepte za identificiranje, analiziranje i interpretiranje urbanih tema
 3. prepoznati, analizirati i tumačiti globalne i lokalne procese koji utječu na razvoj gradova i urbanu svakodnevicu
 4. postaviti urbanoantropološku istraživačku temu u kompleksnu mrežu političko-ekonomskih, društvenih i okolišnih čimbenika i konstruirati dizajn etnografskog istraživanja za analizu urbanih procesa
 5. artikulirati, na temelju stručnoga znanja, vlastito kritičko promišljanje o urbanim procesima i fenomenima u usmenoj raspravi i pisanom tekstu
 6. razmotriti i vrednovati ulogu etnologa i kulturnog antropologa u urbanom istraživanju i djelovanju
Metode podučavanja
usmena izlaganja, razgovor i diskusije, vizualne metode, stručni obilasci, rad u grupama, studije slučaja
Metode ocjenjivanja
Pripremljenost za nastavu i aktivnost na satu, prorađivanje radnog materijala (tekstovi) i radnih seminarskih zadataka, seminarski rad, pisana/usmena provjera

Obavezna literatura
 1. BRASH, Julian. 2018. „Beyond Neoliberalism. The High Line and Urban Governance“, in/u: The Routledge Handbook of Anthropology and the City, ed/ur. S. Low, London-New York: Routledge, 313-325.
 2. GULIN ZRNIĆ, Valentina. 2009. Kvartovska spika. Značenja grada i urbani lokalizmi u Novom Zagrebu. Zagreb: Jesenski i Turk & Institut za etnologiju i folkloristiku
 3. HERZFELD, Michael. 2018. „Ethics and Profits. Economic Development, Hospitality, and the Preservation of Urban Heritage“, in/u: The Routledge Handbook of Anthropology and the City, ed/ur. S. Low, London-New York: Routledge, 437-450.
 4. MAKEHAM, Paul. 2005. „Performing the City“, Theater Research International, vol. 30, no. 2, 150-160.
Dopunska literatura
 1. BRIDGE, Gary i Sphie WATSON, ur. A Companion to the City. 2003. Oxford: Blackwell Pubblishing
 2. GMELCH, George, Robert KEMPER i Walter ZENNER. 2010. Urban Life. Reading in the Antrhopology of City. Long Grove: Waveland Press.
 3. GULIN ZRNIĆ, Valentina i Nevena ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ. 2019. Grad kao susret. Etnografije zagrebačkih trgova. Zagreb: HED i IEF
 4. GUANO, Emanuela. 2017. Creative Urbanity. An Italian Middle Class in the Shade of Revitalization. Philadelphia: University of Pennsylvania Press
 5. HIRT, Sonia. 2012. Iron Curtains. Gates, Suburbs and Privatization of Space in the Post-socialist City. Wiley-Blackwell
 6. LOW, Setha. 1999. Theorizing the City. The New Urban Anthropology Reader. Rutgers
 7. RADICE, Martha and A. BOUDREAULT-FOURNIER, ur. 2017. Urban Encounters. Art and the Public. Montreal: McGill-Queen's University Press

Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar