Naziv
Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (II)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS
4
Šifra
233395
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
  • Prijediplomski studij: Ljetni semestar