Naziv
Semantički seminar 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
2
Šifra
235595
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
  2. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij