Naziv
Sintaksa finitnih glagolskih formi turskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS
7
Šifra
235667
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Lektorske vježbe
60

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar