Naziv
Sintaksa infinitnih glagolskih formi turskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS
7
Šifra
235668
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar