Naziv
Tvorba riječi u francuskome jeziku
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
235596
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Osnovni je cilj predmeta upoznati studente s postupcima tvorbe riječi u suvremenome francuskom jeziku. Studenti će u prvome dijelu predmeta nadograditi i produbiti svoje znanje o fleksijskoj i derivacijskoj morfologiji, vrstama morfema i podjeli jezika svijeta prema prevladavajućem načinu tvorbe. Zatim će se upoznati s različitim načinima tvorbe specifičnima za francuski jezik, napose prefiksacijom, sufiksacijom i slaganjem, ali i manje učestalim načinima tvorbe poput akronimizacije. Predmet će im također omogućiti proširenje vokabulara na francuskome.
Sadržaj
 1. Uvod. Morfologija kao disciplina. Fleksijska i derivacijska morfologija.
 2. Morfem. Vrste morfema.
 3. Uvod u tvorbu riječi u francuskome i načelna usporedba s hrvatskim. Vrste izvođenja (derivacije). Pregled tvorbe riječi prema jezičnoj tipologiji s naglaskom na flektivnim jezicima.
 4. Vrste afiksacije. Prefiksacija.
 5. Sufiksacija
 6. Parasintetička (prefiksalno-sufiksalna) tvorba.
 7. Slaganje (kompozicija). Razgraničenje slaganja i izvođenja. Prva pisana provjera.
 8. Suptrakcija (troncation). Akronimizacija.
 9. Preobrazba (konverzija). Supletivnost u francuskoj tvorbi (npr. eau > aquatique).
 10. Značenjski mehanizmi koji djeluju pri tvorbi riječi. Sinonimija učenih i pučkih afikasa.
 11. Afiksalna polisemija. Kognitivnolingvistički pogled na afikse kao prototipno ustrojene jedinice.
 12. Afiksalna antonimija.
 13. Uloga metaforičkih proširenja u tvorbi riječi.
 14. Uloga pojmovne bliskosti i metonimije u tvorbi riječi.
 15. Opća rekapitulacija kolegija. Druga pisana provjera.

Ishodi učenja
 1. objasniti i primijeniti osnovnu morfološku i rječotvornu terminologiju
 2. prepoznati različite načine tvorbe u francuskome i hrvatskome jeziku kroz kontrastivni pristup
 3. raščlaniti motivirane (tvorbene) riječi na njihove sastavne dijelove
 4. služiti se rječnikom u svrhu prepoznavanja načina tvorbe
 5. usvojiti načine tvorbe francuskih riječi s ciljem primjene istih u samostalnoj komunikaciji
Metode podučavanja
predavanja, seminari, radionice, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit (2 kolokvija)

Obavezna literatura
 1. Apothéloz, Denis (2002) La construction du lexique français : principes de morphologie dérivationnelle. Gap : Ophrys.
 2. Grevisse, Maurice et André Goosse. (2011) Le bon usage : grammaire française. Paris : Duculot.
 3. Marković, Ivan (2012) Uvod u jezičnu morfologiju. Zagreb: Disput.
Dopunska literatura
 1. Paulikat, Frank (2017) Wortbildung des heutigen Französisch. Berlin, Boston : De Gruyter.
 2. Štekauer, Pavol i Rochelle Lieber (2005) Handbook of word formation. Dordrecht: Springer.

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar