Naziv
Uvod u teoriju žanrova
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
235634
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je ponuditi pregled teorije žanra od njezinih početaka u antičkoj Grčkoj do suvremenih doprinosa. Osim upoznavanja s različitim klasifikacijskim modelima i konstituiranjem područja genologije, posebna pozornost bit će posvećena metodološkim inovacijama i problemima suvremenog proučavanja žanrova. Kolegij će, prema tome, biti istodobno usmjeren na usvajanje temeljnih pojmova genologije kao i na problematizaciju njezinih metodoloških postavki.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, dogovor o načinu rada i studentskim obavezama. Podjela seminarskih zadataka.
 2. Pojam žanra i proučavanje književnosti.
 3. Klasične teorije žanra.
 4. Od klasicizma do romantizma.
 5. Morfološki model žanrovske klasifikacije (od Goethea do Proppa)
 6. Croceova kritika učenja o žanrovima
 7. Ruski formalizam i problemi proučavanja žanra: Tinjanov
 8. Žanr i teorija iskazivanja: Bahtin
 9. Žanr i arhetipska kritika Northropa Fryea
 10. Strukturalizam i kritika Fryeva modela: Todorov
 11. Strukturalizam i žanr: Genette
 12. Žanr i estetika recepcije: Jauss
 13. Žanr i marksistička kritika: Jameson
 14. Žanr i rod: M. Eagleton
 15. Zakon žanra: Derrida

Ishodi učenja
 1. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne pojmove teorije žanrova
 2. opisati, objasniti i usporediti različite modele klasifikacije žanrova
 3. opisati i analizirati osnovne metodološke probleme suvremene genologije
 4. polazeći od različitih književnih predložaka prepoznati i objasniti razlike među književnim vrstama
Metode podučavanja
izravno poučavanje (predavanje, učenje instrukcijom), učenje otkrivanjem (vođeno otkrivanje, rasprava)
Metode ocjenjivanja
seminarski rad, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Bačić-Karković, Danijela i Adrijana Car-Mihec. 2000. Uvod u genologiju. Rijeka: Filozofski fakultet.
 2. Bahtin, Mihail. 2013. „Problem govornih žanrova.“ U: Estetika jezičkog stvaralaštva. Sremski Karlovci i Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
 3. Doležel, Lubomir. 1991. Poetike Zapada: poglavlja iz istraživačke tradicije. Sarajevo: Svjetlost. (odabarna poglavlja)
 4. Croce, Benedetto. 1991. Estetika kao znanost izraza i opća lingvistika: teorija i historija. Zagreb: Globus. (odabrana poglavlja)
 5. Tinjanov, Jurij. 1998. „Književna činjenica.“ U: Pitanja književne povijesti. Zagreb: Matica hrvatska.
 6. Frye, Northrop.2000. „Retorička kritika: teorija rodova.“ U: Anatomija kritike: četiri eseja. Zagreb: Golden marketing.
 7. Jauss, Hans-Robert. 1970. "Teorija rodova i književnost srednjega Vijeka." Umjetnost riječi. 14, 3, 327-352.
 8. Todorov, Tzvetan. 1987. „Književni žanrovi.“ U: Uvod u fantastičnu književnost. Beograd: Rad.
 9. Genette, Gérard. 1985. „Uvod u arhitekst.“ U: Figure. Beograd: Vuk Karadžić.
 10. Jameson, Fredric. 1984. „Magična pripovedanja: O dijalektičkoj upotrebi kritike žanrova.“ U: Političko nesvesno: pripovedanje kao društveno-simbolični čin. Beograd: Rad.
 11. Derrida, Jacques. 1988. „Zakon žanra.“ Rival: časopis za književnost 3-4: 132-144.
 12. Eagleton, Mary. 2000. „Genre and Gender.“ U: Modern Genre Theory. Ur. David Duff. New York: Routledge.
Dopunska literatura
 1. Guillen, Claudio. 1982. Književnost kao sistem. Nolit: Beograd.
 2. Pavličić, Pavao. 1982. Književna genologija. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber.
 3. Biti, Vladimir. 2000. Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. Zagreb: Matica Hrvatska.
 4. Staiger, Emil. 1996. Temeljni pojmovi poetike. Zagreb: Ceres.
 5. Petrović, Svetozar.1972. Priroda kritike. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber.
 6. Duff, David ur.. 2000. Modern Genre Theory. New York: Routledge.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar