Naziv
Morfologija 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
118637
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje oblikâ ruskoga jezika i pojmova vezanih uz njih. Stjecanje znanja za provođenje točnih morfoloških i morfemskih analiza. Stvaranje vještina prepoznavanja oblikâ ruskoga jezika i automatizma točne uporabe svih oblika.
Sadržaj
 1. pojam morfologije unutar lingvistike (lingvistika → gramatika → morfologija → riječ [ sintaksa, rečenica]); morfologija flektivnih jezika (hrvatskoga i ruskoga); predmet morfologije; morfem (razlika u odnosu na usvojeni pojam fonema – pojava značenja)
 2. riječ; vrste riječi, podjela riječi na promjenjive i nepromjenjive
 3. pojam osnove (izvedene, neizvedene), korijena, nastavka, afikasa
 4. vrste afikasa u ruskome jeziku
 5. imenice, imeničke osnove
 6. imenička deklinacija (tipovi deklinacije)
 7. nesklonjive imenice
 8. gramatičke kategorije vida, broja, lica, roda, stanja; živo-neživo
 9. glagoli, glagolske osnove, glagol biti; konjugacije, glagoli, (ne)prelaznost, (ne)povratnost
 10. kretanje: glagoli, kategori ja vremena, načina
 11. glagoli, (ne)prelaznost, (ne)povratnost
 12. glagoli kretanja: jednosmjernost, višesmjernost
 13. pridjevi, (ne)određenost, vrste
 14. pridjevi, deklinacija (tipovi)
 15. ponavljanje

Ishodi učenja
 1. opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u ruskom jeziku i povezati ih s odgovarajućim hrvatskim sustavima
 2. objasniti i upotrijebiti temeljne lingvističke pojmove i termine na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti ih u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, stilistike i frazeologije ruskoga jezika
 3. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
- predavanje

- interakcija između nastavnika i studenata

- nastavni materijal (tekstovi na ruskome jeziku, koji obrađuju aktualne teme)

- tehnička pomagala (prezentacija, skripta na Omegi)

- vježbe
Metode ocjenjivanja
- pismeni ispit (predavanje)

- kontinuirano praćenje (vježbe)

- brojčana ocjena

- završna ocjena je zbroj ocjena Morfologije ruskoga jezika 1 i Morfoloških vježbi 1

Obavezna literatura
 1. Краткая русская грамматика. (2002), (Морфология , 163 – 387), Рос. академия наук, Москва.
 2. Розенталь, Д. Э. и др. (1998, 2003): Современный русский язык. (Морфология, 176 – 283). Айрис-Пресс, Москва.
 3. Современный русский язык / Теориа. Анализ языковых единиц. (2002), (Морфемика, 442 – 486), Academia , Москва.
 4. Тихонов, А. Н. (2002): Современный русских язык. Цитадель-Трейд, Москва.
Dopunska literatura
 1. Глазунова, О. И. (2004): Давайте говорить по-русски. Учебное пособие по русскому языку для иностранцев. Изд. «Русский язык», Москва.
 2. Poljanec, R. F. (1967): Pregled gramatike ruskoga jezika. Školska knjiga, Zagreb.
 3. Русская грамматика, I (1982) (Морфолофия, 453-736), Наука, Москва.
 4. Скварцова, Г. Л. (2003): Глаголы движения – без ошибок. Русский язык курсы, Москва.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar