Naziv
Jezik, spoznaja i komunikacija
Organizacijska jedinica
Združeni diplomski studij Digitalna lingvistika
ECTS
4
Šifra
255256
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Predmet ovoga kolegija jest priroda mišljenja i jezika u okviru kognitivne lingvistike i kognitivnih znanosti. Istražit ćemo kognitivne
mehanizme i procese koji su u osnovi jezika i komunikacije: pokazat ćemo kako mišljenje oblikuje jezik i kako jezik oblikuje
mišljenje.
Središnja pitanja kojima ćemo se baviti jesu sljedeća:
Što jezik otkriva o ljudskome umu? Kako jezik kojim govorimo utječe na način na koji razmišljamo? Postoje li univerzalne
konceptualne strukture koje su u osnovi ljudskih jezika? Kako mozak “proizvodi” smislene misli i jezik?
Sadržaj
 1. Uvod: kognitivizam, objektivizam i funkcionalizam
 2. Kategorizacija u mišljenju i jeziku; Rana teorija prototipa: od Wittgensteina do Rosch
 3. Koncepti i vrste prototipa osnovne razine; Radijalne kategorije
 4. Utjelovljena priroda pojmova; Uvod u semantiku okvira, kognitivne primitive i predodžbene sheme; Od mozga do uma do jezika
 5. Predodžbene sheme; Uvod u neuronsku teoriju značenja
 6. Utjelovljena simulacija i figurativno mišljenje u konstruiranju značenja
 7. Kako struktura mozga podupire simbolično značenje? Konkretni i apstraktni koncepti, mentalni prostori, simulacijska semantika
 8. Figurativna priroda našeg mišljenja - uvod; Metafora; Metonimija
 9. Metafora
 10. Metafora i metonimija u digitalnome dobu
 11. Kako jezik oblikuje način na koji razmišljamo. Međukulturne razlike.
 12. Jezična kreativnost i računalna kreativnost
 13. Figurativno uokvirivanje u političkome diskursu
 14. Figurativno uokvirivanje u političkome diskursu
 15. Zaključci i sažetak

Ishodi učenja
 1. objasniti odnos jezika i ljudskoga uma
 2. utvrditi kako naš jezik utječe na način na koji razmišljamo
 3. identificirati univerzalne konceptualne strukture koje su u osnovi ljudskih jezika
 4. definirati kognitivnu lingvistiku i postaviti je u kontekst ostalih jezičnih teorija
 5. identificirati kognitivne osnove gramatičkih struktura
 6. prepoznati motivaciju jezičnih univerzalija
 7. analizirati međukulturne razlike
 8. definirati utjelovljenu spoznaju, simulacijsku semantiku, konceptualnu metaforu, neuronsku teoriju jezika i mišljenja
 9. povezati utjelovljenu spoznaju s jezičnom kreativnošću
 10. analizirati figurativno uokvirivanje u političkome diskursu
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i radionice, terenska nastava, multimedija i mreža, mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, Eksperimentalni rad, Projekt, Istraživanje, Seminarski rad, Praktični rad, Pohađanje nastave, istraživački rad i rad na projektu.

Obavezna literatura
 1. Lakoff, George. 1987. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About The Mind. Chicago: University of Chicago Press. (WFDT)
 2. Štrkalj Despot, K. (2013). Od neurona do metafore (i natrag): Neuralna teorija metafore u okviru neuralne teorije jezika i mišljenja. Suvremena lingvistika, 39 (76), 145-173.
Dopunska literatura
 1. Bergen, B. 2015. Embodiment, simulation and meaning. The Routledge Handbook of Semantics (pp. 142-157).
 2. Bolognesi, M., Brdar, M., Despot, K. (Eds.). Metaphor and Metonymy in the Digital Age. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. (odabrana poglavlja)
 3. Charteris-Black J. (2009) Metaphor and Political Communication. In: Musolff A., Zinken J. (eds) Metaphor and Discourse. Palgrave Macmillan, London.
 4. Dancygier, Barbara and Eve Sweetser. 2014. Figurative Language. Cambridge Textbooks in Linguistics (odabrana poglavlja)
 5. Feldman, Jerome 2006. From Molecule to Metaphor. Cambridge: MIT Press. (odabrana poglavlja)
 6. Fillmore, Charles. 1982. Frame Semantics. In Linguistics in The Morning Calm. Seoul: Hanshin.
 7. George Lakoff and Mark Johnson. 1980. Metaphors We Live By. Chicago: U. of Chicago Press. (odabrana poglavlja)
 8. Lakoff, G. (2002), Moral Politics. How Liberals and Conservatives Think, Chicago, London: University of Chicago Press. (odabrana poglavlja)
 9. Lakoff, G. (2004), Don’t think of an elephant: know your values and frame the debate: the essential guide for progressives, White River Junction: Chelsea Green Publishing Company (odabrana poglavlja)
 10. Mussolf, Andreas, 2019. Metaphor Framing in Political Discourse https://www.researchgate.net/publication/331021889_Metaphor_Framing_in_Political_Discourse
 11. Pulvermüller, F. 2013. How neurons make meaning: Brain mechanisms for embodied and abstract-symbolic semantics. Trends in cognitive sciences 17. 10.1016/j.tics.2013.06.004.
 12. Veale, Tony. (2012.) Exploding the Creativity Myth. The Computational Foundations of Linguistic Creativity (odabrana poglavlja)

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 9. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 13. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar