Naziv
Strategije odnosa s javnošću
Organizacijska jedinica
Združeni diplomski studij Digitalna lingvistika
ECTS
7
Šifra
255309
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti diplomskog studija u okviru ovog kolegija usavršavaju prethodno stečeno znanje o odnosima s javnošću, izučavajući pojam
strategije, strateškog razmišljanja i njihove primjene u odnosima s javnošću. Studenti bi u okviru kolegija trebali dobiti naprednija
znanja i shvaćanja o glavnini postojećih znanja o odnosima s javnošću te steći naprednije upravljačke i komunikacijske sposobnosti
i vještine. Izgradnja djelotvornih odnosa između organizacija i njezinih javnosti uvelike ovisi o planiranom pristupu odnosima s
javnošću kroz procese istraživanja, komuniciranja, planiranja i proizvodnje te sposobnostima naprednih menadžerskih vještina. U
skoroj budućnosti, stručnjaci za odnose s javnošću neće biti više samo vješti komunikatori nego i lideri koji će pomagati svojim
organizacijama da izgrade i održe odnose sa strateškom javnošću. Ispunjavat će dvostruke uloge upravljanja komunikacijama i
savjetovanja vrhovnog menadžmenta. Produbljivanje znanja u okviru ovog kolegija bit će kvalitetan temelj za pripremu stručnjaka za
ovu dvostruku odgovornost.
Sadržaj
 1. Analiza pojmova: OsJ, javnost i javno mnijenje, planiranje i upravljanje; Podrijetlo odnosa s javnošću.
 2. Teorije i koncepti odnosa s javnošću; Odnosi s javnošću kao planirana komunikacija; Uvod u strateške odnose s javnošću.
 3. Definiranje pojma strategije, strateškog razmišljanja i planiranja Odrednice strateških odnosa s javnošću u organizacijama
 4. Odnosi s javnošću i propaganda, persuazija; Pravni i etički aspekt djelovanja odnosa s javnošću; Etika i profesionalizam u odnosima s javnošću.
 5. Korporativno komuniciranje, korporativni identitet i imidž; Korporativna društvena odgovornost.
 6. Strateško planiranje u odnosima s javnošću; Postavljanje četverofaznog procesa planiranja u OsJ.
 7. Istraživanje i definiranje problema u odnosima s javnošću; Istraživačke i analitičke metode u odnosima s javnošću.
 8. Planiranje i stvaranje programa odnosa s javnošću; Određivanje ciljeva komunikacije i definiranje ciljnih javnosti.
 9. Strategije i taktike u odnosima s javnošću; Proaktivne i reaktivne strategije odnosa s javnošću.
 10. Proces komunikacije i elementi procesa komunikacije; Strategija poruke u odnosima s javnošću; Financijski aspekti djelovanja odnosa s javnošću i budžetiranje.
 11. Strateški izbor kanala, tehnika i alata komuniciranja; Procjena uspješnosti i evaluacija programa odnosa s javnošću; Načela i modeli evaluacije, revizija programa i korektivne aktivnosti.
 12. Područja primjene i specijalnosti odnosa s javnošću
 13. Odnosi s javnošću i posebnosti sektora njihove primjene
 14. Međunarodni odnosi s javnošću
 15. Sumiranje

Ishodi učenja
 1. Definirati i objasniti pojam strategije.
 2. Izraditi i postaviti komunikacijske strategije.
 3. Planirati komunikacijske aktivnosti i provesti komunikacijske programe.
 4. Primijeniti strategije odnosa s javnošću u korporativnom okruženju, agencijama, institucijama i nevladinim organizacijama.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i radionice, mješovito e-učenje, samostalni zadaci, mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, kolokvij, projekt, pismeni ispit, usmeni ispit

U okviru kolegija studenti su, uz redovito pohađanje predavanja i seminarske nastave, na temelju cjelina obrađenih na kolegiju, obvezni izraditi komunikacijsku strategiju za određenu organizaciju u dogovoru s nastavnicima. Na kraju semestra studenti polažu ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. U sklopu ispita studenti trebaju pokazati razumijevanje teorije te praktičnu primjenu stečenih teorijskih znanja.

Obavezna literatura
 1. Tench, Ralph i Yeomans, Liz (ur.) (2009) Otkrivanje odnosa s javnošću. HUOJ, Zagreb.
 2. Jugo, Damir (2012) Strategije odnosa s javnošću. Profil, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Tomić, Zoran (2008) Odnosi s javnošću – teorija i praksa. Synopsis, Sarajevo-Zagreb.
 2. Gregory, Anne (2006) Planiranje i upravljanje kampanjama. HUOJ, Zagreb.
 3. Potter, Lester (2007) Komunikacijski plan – srž strateških komunikacija. HUOJ, Zagreb.
 4. Kunczik, Michael (2007) Odnosi s javnošću: Koncept i teorije. Biblioteka Politička misao, Zagreb.
 5. Weintraub Austin, Erica (2006) Strategic Public Relations Management. Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.
 6. Smith, Ronald (2009) Strategic Planning for Public Relations, Routledge, Taylor and Francis Group, New York i London.
 7. Oliver, Sandra (2007) Public Relations Strategy, Chartered Institute of Public Relations. Kogan Page, London I Philadelphia.

Izborni predmet na studijima
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar