Naziv
Uvod u pravo informacijskih tehnologija
Organizacijska jedinica
Združeni diplomski studij Digitalna lingvistika
ECTS
5
Šifra
255265
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati osnove pravnog okvira zaštite osobnih podataka, intelektualnog vlasništva, elektroničkog poslovanja i informacijske
sigurnosti.
Sadržaj
 1. Regulacija u digitalnom okruženju.
 2. Kod kao pravo.
 3. Osnove pravnog poretka, izvori prava, tumačenje pravnih normi.
 4. Pravo i IKT.
 5. Uvod u pravo elektroničkih komunikacija.
 6. Informacijska i komunikacijska privatnost.
 7. Kompjutorski kriminalitet i kiberratovanje.
 8. Uvod u intelektualno vlasništvo.
 9. Autorsko pravo i srodna prava, pravna zaštitu softvera.
 10. Formularni tipizirani softverski licencijski ugovori.
 11. Upravljanje digitalnim sadržajima.
 12. Sui generis pravo na baze podataka.
 13. Žigovi i patenti.
 14. Pravni okvir elektroničkog poslovanja.
 15. Elektronički potpis i certifikat.

Ishodi učenja
 1. Definirati i objasniti zakonsku zaštitu intelektualnog vlasništva
 2. Prepoznati osnovne oblike kibernetičkog kriminaliteta
 3. Razlikovati računalna kaznena djela i kaznena djela u svezi s računalom
Metode podučavanja
predavanja, mješovito e-učenje, samostalni zadaci, multimedija i mreža
Metode ocjenjivanja
pohađanje nastave, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Dragičević, Dražen i suradnici (2015.), Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija - odabrana poglavlja, Narodne novine d.d.
 2. UREDBA (EU) 2016/679 (2016.), Opća uredba o zaštiti podataka, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
 3. David I. Bainbridge; Introduction to Information Technology Law; Pearson Education (2007)
 4. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11)
 5. Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11)
 6. Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)
 7. Kazneni zakon, glava XXV (NN 125/11, 144/12)
 8. Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11)
 9. Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar