Naziv
Morfologija rumunjskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
5
Šifra
35984
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje temeljnih elemenata morfološkog sustava rumunjskog jezika, njegova teorijskog, ali i normativnog aspekta.Teorijski opis gramatičkih kategorija i njihovih svojstava (promjenjive i nepromjenjive vrste riječi i pripadajuće kategorije).
Sadržaj
 1. Uvod u strukturu kolegija. Gramatičke kategorije u rumunjskom jeziku.
 2. Imenica: rod, broj.
 3. Imenica: padeži i deklinacija.
 4. Član: vrste i oblici.
 5. Pridjev: rod, broj, padež; stupnjevi.
 6. Zamjenica: vrste.
 7. Zamjenica: oblici. Rezimiranje obrađenih cjelina.
 8. Broj.
 9. Glagol: podjela; stanje, način, vrijeme, lice, broj.
 10. Glagol: konjugacije, nepravilni glagoli, povratni glagoli, oblici pasivnog stanja.
 11. Prilog: vrste, stupnjevi.
 12. Prijedlog.
 13. Veznik, uzvik.
 14. Rezimiranje obrađenih cjelina.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. definirati osnovne lingvističke pojmove vezane uz morfologiju (i rumunjski morfološki sustav)
 2. opisati i prepoznati gramatičke kategorije i svojstva imenica (i kategorije člana) u standardnom rumunjskom jeziku
 3. opisati i prepoznati gramatičke kategorije i svojstva pridjeva u standardnom rumunjskom jeziku
 4. opisati i prepoznati gramatičke kategorije i svojstva zamjenica u standardnom rumunjskom jeziku
 5. opisati i prepoznati gramatičke kategorije i svojstva broja u standardnom rumunjskom jeziku
 6. opisati i prepoznati gramatičke kategorije i svojstva glagola u standardnom rumunjskom jeziku
 7. opisati i prepoznati nepromjenjive vrste riječi u standardnom rumunjskom jeziku
 8. prepoznati i odrediti (morfološki analizirati) pojedini element morfološkog sustava u tekstovima na rumunjskom jeziku (iz unaprijed poznate literature)
 9. Ishodi učenja na razini studijskog programa: RN104 navesti najvažnije pojmove iz opće romanistike s naglaskom na rumunjski jezik RN105 objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije i sintakse rumunjskog jezika RN113 u okviru suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u rumunjskom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje) i poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom (seminar).
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Constantinescu-Dobridor, Gh., Gramatica limbii române, Bucureşti, 2001.
 2. Academia Română / Institutul de Lingvistică, Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, 2010.
 3. http://seelrc.org:8080/grammar/pdf/stand_alone_romanian.pdf
 4. Academia de Ştiinţe a Moldovei / Institutul de Lingvistică, Gramatica uzuală a limbii române, Chişinău, 2000.
Dopunska literatura
 1. G. Brâncuş et al., Limba română – Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii Bucureşti, 1996. (tekstovi lekcija su materijal za morfološku analizu)
 2. D. Irimia, Gramatica limbii române, Iaşi, 2004.
 3. Academia R.S.România, Gramatica limbii române, vol. I, Bucureşti, 1963.
 4. Ramona Gönczöl-Davies, Romanian - An Essential Grammar, London - New York, 2008.
 5. http://dexonline.ro/
 6. I. Iordan, V. Guţu Romalo, A. Niculescu, Structura morfologică a limbii române contemporane, Bucureşti, 1967.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar