Naziv
Morfologija slovačkoga jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
50898
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima morfologije. Stjecanje znanja o specifičnim morfološkim obilježjima slovačkoga jezika. Usvajanje teorije iz semantičke (vrste riječi i gramatičke kategorije) i paradigmatičke morfologije slovačkoga jezika (fleksija, deklinacijski i konjugacijski obrasci). Posebna pozornost obraća se na praktičnu primjenu spoznaja u komunikaciji.
Sadržaj
 1. Uvodna riječ, upoznavanje s nastavnim planom i literaturom.
 2. Morfologija kao disciplina o gramatičkim oblicima u jezičnom sustavu. Osnovni pojmovi. Riječ kao morfološka jedinica. Razlika između tvorbe riječi i morfologije. Morfološke osobitosti slovačkoga jezika.
 3. Vrste riječi. Podjela riječi po načelu gramatičko-leksikalnoga značenja. Gramatičke kategorije. Vrste morfema. Morfematička analiza.
 4. Imenice – značenja i podjela imenica. Gramatičke kategorije imenica. Fleksija imenica i sklonidbeni tipovi u slovačkome jeziku.
 5. Sklonidba imenica muškoga roda. Sklonidbeni obrasci za životne i neživotne imenice. Inačnost i današnje tendencije u sklonidbi.
 6. Sklonidba imenica ženskoga roda. Sklonidbeni obrasci. Varijantnost i današnje tendencije u sklonidbi.
 7. Sklonidba imenica srednjega roda. Sklonidbeni obrasci. Sklonidba riječi tuđeg podrijetla. Nesklonjive imenice.
 8. Pridjevi – značenja, klasifikacija, gramatičke kategorije. Sklonidba. Stupnjevanje.
 9. Brojevi – značenja, klasifikacija, fleksija.
 10. Zamjenice – značenja i funkcije, klasifikacija, fleksija.
 11. Glagoli – značenja, klasifikacija prema gramatičkim i semantičkim principima. Glagolske leksikalno-gramatičke i gramatičke kategorije. Pomoćni glagoli.
 12. Tvorba glagolskih oblika. Fleksija. Konjugacijski glagolski obrasci.
 13. Prilozi – značenja, funkcije, klasifikacija. Tvorba i stupnjevanje priloga.
 14. Ostale nepromjenjive vrste riječi: prijedlozi, veznici, čestice i uzvici. Njihova značenja, funkcije i podjela.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. - objasniti i upotrijebiti osnovnu gramatičku aparaturu na morfološkoj i sintaktičkoj razini slovačkoga jezika i primijeniti je u morfematičkim, morfološkim i sintaktičkim analizama
 2. - samostalno prevesti sa slovačkoga na hrvatski i s hrvatskoga na slovački jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 3. - primijeniti slovačko jezično znanje u zastupanju svojeg mišljenja u jednostavnijim raspravama na zadane teme
Metode podučavanja
- predavanja
- interakcija između nastavnika i studenata
- multimedijske prezentacije
- mentorski rad
- timski i individualni rad
Metode ocjenjivanja
- nazočnost na nastavi
- aktivnost studenta u nastavi (sudjelovanje u raspravama, ispunjavanje domaćih zadataka i vježba)
- pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Oravec, Ján / Bajzíková, Eugénia / Furdík, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava, 1984.
 2. Ružička, Ján (red.): Morfológia slovenského jazyka. Bratislava, 1966. Dostupno na internetu: http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/pdf100/
 3. Caltíková, Milada / Tarábek, Ján: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka s diktátmi, cvičeniami a testami. Bratislava, 2004.
Dopunska literatura
 1. Sokolová, Miloslava: Nový deklinačný systém slovenských substantív. Monographia 71 (AFPh UP). Prešov, 2007. Dostupno na internetu: http://www.juls.savba.sk/ediela/novy_deklinacny_system/novy_deklinacny_system_slovenskych_substantiv.pdf
 2. Sokolová, Miloslava: „Morfematika vo vyučovaní slovenského jazyka na vysokých školách.“ U: Sokolová, M. / Ivanová, M. / Ološtiak, M.: Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracovania). =Jazykovedný zborník 21 (AFPh UP), Prešov, 2006. S. 177–234. Dostupno na internetu: http://olostiak.webz.cz/Publikovane/morfematika-2006.pdf
 3. Sokolová, Miloslava / Moško, Gustáv / Šimon, František / Benko, Vladimír: Morfematický slovník slovenčiny. Prešov, 1999.
 4. Furdík, Juraj: Slovenská slovotvorba. Prešov, 2004.

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar