Naziv
Morfosintaksa talijanskog jezika II
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS
5
Šifra
52693
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Usvajanje temeljnjih pojmova talijanske morfosintakse, upoznavanje morfosintatičkih mehanizama u okviru jednostavne i složene rečenice te osvjetljavanje glavnih strukturnih razlika u odnosu na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. concetti base - ripetizione. Morfologia degli avverbi. Sintagma avverbiale.
 2. Struttura e funzione del sintagma avverbiale.
 3. Ruoli semantici e funzioni grammaticali. Attanti e argomenti. Analisi semantica e sintattica della frase semplice. Funzione comunicativa (tema, rema).
 4. Struttura fondamentale della frase semplice. Elementi nucleari ed extranucleari (caratteristiche e funzioni). Soggetto: le proprietà definitorie. Oggetto diretto e indiretto. Predicativo. Attributo, apposizione. Complementi.
 5. Verbo. Aspetto e azione del verbo. Verbi transitivi e non transitivi (intransitivi, inaccusativi). Frase accusativa. Frase inaccusativa. Frasi con essere.
 6. Diatesi passiva. Usi della particella «si». Soggetti indefiniti. Accordo.
 7. Uso dei tempi (presente, passato prossimo, passato remoto, imperfetto, trapassato prossimo, trapassato remoto, futuro, futuro anteriore).
 8. Uso dei modi (congiuntivo, condizionale, imperativo, gerundio, participio, infinito).
 9. Coordinazione e subordinazione. Strutture coordinate. Congiunzione, disgiunzione. Coordinazioni avversative. Pseudocoordinazioni.
 10. Proposizioni subordinate (argomentali, attributive, extranucleari). Proposizione soggettiva, oggettiva, interrogativa indiretta.
 11. Proposizione causale, finale, consecutiva, concessiva, modale.
 12. Proposizione temporale, comparativa, relativa (determinativa, esplicativa). Periodo ipotetico.
 13. Congiunzioni polivalenti. Costruzioni a controllo. Costruzione fattiva. Costruzione percettiva.
 14. Concordanza dei tempi.
 15. Ordine delle parole. Ordini marcati. Dislocazione a sinistra e a destra. Frasi scisse. Ripetizione.

Ishodi učenja
 1. opisati strukturu priložne sintagme i nabrojati njene glavne funkcije (specifikator glave priložne ili pridjevske sintagme, prilog uz glagol, fokalizator, deiktik, rečenični prilog, konektor)
 2. razlikovati tematske uloge elemenata rečeničnog ustrojstva od njihovih gramatičkih funkcija
 3. prepoznati i analizirati osnovna svojstva glagola (stanje, način, vid, vrijeme)
 4. objasniti načela pravilne upotrebe glagolskih vremena i načina u talijanskome jeziku
 5. prepoznavati različite vrste zavisno i nezavisno složenih rečenica u talijanskome jeziku
 6. objasniti načela slaganja vremena u talijanskome jeziku
 7. razlikovati obilježeni i neobilježeni red riječi talijanskoga jezika
 8. provoditi kontrastivnu analizu hrvatsko-talijanskih interferencija na morfosintaktičkoj razini
 9. prepoznati značajke suvremenoga govorenog jezika u odnosu na standard
 10. provesti sintaktičku analizu teksta na talijanskom jeziku
Metode podučavanja
predavanja, uručci, PowerPoint prezentacije, seminarski zadatci, e-učenje preko Omege, diskusije na satu
Metode ocjenjivanja
Način polaganja ispita: pismeni i usmeni

Obavezna literatura
 1. Salvi, G., – Vanelli, L., Nuova grammatica italiana, Bologna, il Mulino 2004.
 2. Renzi, L., - Salvi, G., – Cardinaletti, A. (ur.), Grande grammatica italiana di consultazione, vol. II, 2a ed., Bologna, Il Mulino, 2001.
 3. Vanelli, L., Morfosintassi, u G. Holtus / M. Metzeltin / C. Schmitt (ur.), Lexicon der Romanistischen Linguistik, IV, str. 94-112.
Dopunska literatura
 1. Serianni, L., Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria, 1a ed. UTET, Torino 1999.Regula, M., ? Jernej, J., Grammatica italiana descrittiva su basi storiche e psicologiche, Bern ? Muenchen, Francke Ferlag, 1975.Muljačić, Ž., Scaffale italiano. Avviamento bibliografico allo studio della lingua italiana, La Nuova Italia, Firenze, 1991.Beninc?, P., ? Borgato, G. L., ?Sintassi?, u C. Lavinio (ur.), La linguistica italiana alle soglie del 2000 (1987-1997), Roma, Bulzoni, 2002, str. 353-372.
 2. Benincà, P., – Borgato, G. L., “Sintassi“, u C. Lavinio (ur.), La linguistica italiana alle soglie del 2000 (1987-1997), Roma, Bulzoni, 2002, str. 353-372.
 3. Muljačić, Ž., Scaffale italiano. Avviamento bibliografico allo studio della lingua italiana, La Nuova Italia, Firenze, 1991.
 4. Regula, M., – Jernej, J., Grammatica italiana descrittiva su basi storiche e psicologiche, Bern – Muenchen, Francke Ferlag, 1975.

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar