Naziv
Neurofonetika
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
5
Šifra
36736
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je predmeta upoznati studente s osnovama neuroznanosti na području govora i posebno fonetike, te ih usmjeriti prema suvremenim metodama istraživanja mozgovnih funkcija.
Sadržaj
 1. P: Povijesni pregled spoznaja o funkcijama mozga S: Podjela tema seminarskog rada i davanje uputa o njegovoj izradi
 2. P: Anatomija živčanog sustava: filogenetski i ontogenetski razvoj S: Rasprava na temelju prethodno zadanog stručnog teksta
 3. P: Anatomija živčanog sustava: pet dijelova mozga i njihove funkcije S: Rasprava na temelju prethodno zadanog stručnog teksta
 4. P: Neuron, širenje živčanog impulsa i sinaptički prijenos S: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 5. P: Metode istraživanja mozga S: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 6. P: Načela funkcioniranja i modeli 1 S: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 7. P: Načela funkcioniranja i modeli 2 S: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 8. P: Lateralizacija i lokalizacija funkcija S: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 9. P: Lateralizacija i spol S: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 10. P: Lateralizacija i dominantnost ruke S: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 11. P: Govor i jezik i neuralna organizacija S: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 12. P: Mozak i fonetika S: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 13. P: Mozak i govorno jezični poremećaji S: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 14. P: Bilingvizam i organizacija mozga S: Studenti samostalno izlažu seminarske radove; rasprava na temu seminarskog rada
 15. P: Završna razmatranja S: Evaluacija rada studenata; sinteza predmeta

Ishodi učenja
 1. Određivanje temeljnih anatomskih struktura i fiziologije živčanoga sustava
 2. Određivanje govorno-jezičnih područja u mozgu
 3. Utvrđivanje neurološke podloge govorno-jezičnih procesa
 4. Prepoznavanje govornih poremećaja neurogene etiologije
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, rasprava
Metode ocjenjivanja
Vrednuju se: prisutnost na nastavi, kolokviji, seminarski rad, pisani i usmeni ispit; standardno ocjenjivanje.

Obavezna literatura
 1. Hickok, G. i Small, S. L., ur., (2016). Neurobiology of language. Amsterdam : Elsevier / Academic Press, odabrana poglavlja.
 2. Horga, D. (1991). Neurolingvistička organizacija jezika bilingvalnih govornika. Strani jezici, 20, 3, 147-160.
 3. Mildner, V. (2003). Govor između lijeve i desne hemisfere. IPC grupa, Zagreb
 4. Pinel, P. J. (2000). Bioloka psihologija. Naklada Slap. Jastrebarsko.
Dopunska literatura
 1. Obler, K. L. (1999). Language and brain. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Posner, M. I., M. E. Raichle (1994). Images of Mind. New York: Scientific American Library.
 3. Springer, S. P., G. Deutsch (1998). Left brain, right brain: perspectives from cognitive neuroscience. New York: Freeman.

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar