Naziv
Božena Němcova - geneza simbola nacionalne kulture
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS
3
Šifra
185383
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija jest promišljanje fenomena simbola nacionalne kulture, odnosa tog simbola prema stvarnoj osobi i djelu i logike promjena koje taj simbol trpi u povijesnom slijedu.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija, literaturom i obvezama studenata. Lik i djelo Božene Němcove u kontekstu češke književnosti 19. stoljeća.
 2. Postpreporodno doba - počeci stvaranja mita o Němcovoj.
 3. Božena Němcová i socijalistička ideologija – J. Fučík, Z. Nejedlý
 4. Odjeci djela Božene Němcove – F. Halas (Naše paní Božena Němcová); J. Seifert (Píseň o Viktorce, Vějíř Boženy Němcové)
 5. Babička
 6. Odjeci djela Božene Němcove – K. Hynek (Babička po pitvě)
 7. Gledanje filma Babička (1940). Diskusija.
 8. Gledanje filma Babička (1971). Diskusija.
 9. Odjeci djela Božene Němcove – Babička vulgaris, film Babička aneb jak to bylo doopravdy
 10. Odjeci djela Božene Němcove - M. Urban (Poslední tečka za Rukopisy)
 11. Božena Němcová i feminizam.
 12. Čtyři doby, Divá Bára
 13. Karla, Sestry
 14. Korespondencija Božene Němcove u kontekstu stvaranja mita. Film Durch diese Nacht sehe ich keinen einzigen Stern.
 15. Ilustracije, kazališne interpretacije. Utvrđivanje gradiva i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati i objasniti karakteristike češkog narodnog preporoda relevantne za pozicioniranje autorice kao simbola nacionalne kulture.
 2. Studenti će moći objasniti karakteristike pojedinih razdoblja češke povijesti i kulture i način na koji su utjecali na recepciju djela autorice.
 3. Studenti će moći upotrijebiti književnoteorijski aparat u analizi književnih djela koja reflektiraju recepciju autorice u pojedinim književnopovijesnim razdobljima.
 4. Studenti će moći prepoznati, objasniti i komentirati različite stavove o čekoj kulturi u pojedinim povijesnim razdobljima.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Jedna usmena prezentacija, seminarski rad, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Fučík, Julius (1997): Božena Němcová bojující. Praha.
 2. Halas, František (1953). Naše paní Božena Němcová. Praha
 3. Němcová, Božena (1940). Babička. Praha.
 4. Němcová, Božena (2002): Povídky. Praha.
 5. Rothová, S. (1992): Božena Nĕmcová jako mýtus a symbol, u: Kritický sborník 12, č. 1
 6. Seifert, Jaroslav (1955). Dílo III. Praha. Seifert, Jaroslav (1956). Dílo IV. Praha.
 7. Urban, Miloš (1998): Poslední tečka za Rukopisy. Praha.
Dopunska literatura
 1. Božena Němcová a její Babička. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Svazek 3) (2006), Praha.
 2. Božena Nĕmcová. K 140. výročí umrtí : Sborník památníku národního pisemnictví (2002), Praha
 3. Janáčková, J. (2001): Příbĕh tajemného psaní: o pramenech a genezi Babičky, Praha.
 4. Janačková, J. ur. (2001): Řeč dopisů, řeč v dopisech Boženy Nĕmcové, Praha Jedním okem/One eye open, č. 6 (2006)
 5. Macura, Vladimír (1983). Znamení zrodu. České obrození jako kulturní typ. Praha
 6. Mukařovský, Jan (1948): Kapitoly z české poetiky. Díl druhý. Praha.
 7. Šmahelová, Hana (1998). Autor a subjekt v díle Boženy Nĕmcové. Praha.
 8. Zur Poetik und Rezeption von Božena Němcova's Babička, ur. A. Guski (1991), Berlin

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar