Naziv
Od latinskog do francuskog
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
2
Šifra
52463
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje temeljnih elemenata razvoja francuskog jezika, posebice onih koji su bitni za shvaćanje i pravilno interpretiranje pojedinih fenomena u suvremenom francuskom jeziku; uočavanje povezanosti unutarnjih i vanjskih čimbenika razvoja.
Sadržaj
 1. uvodne napomene: jezici i povijest
 2. karakteristike latinskog jezika: morfologija; sintaksa; leksik
 3. vulgarni latinitet: morfologija; sintaksa; leksik
 4. jezične karakteristike Galije IV. -VII stoljeće
 5. Glose iz Reichenaua: jezici u kontaktu
 6. Serments de Strasbourg
 7. karakteristike protofrancuskog jezika I morfologija
 8. karakteristike protofrancuskog jezika II sintaksa
 9. karakteristike protofrancuskog jezika III: leksik
 10. starofrancuski: geografija; povijest i politika
 11. karakteristike starofrancuskog jezika: morfologija
 12. karakteristike starofrancuskog: sintaksa
 13. karakteristike starofrancuskog: leksik
 14. srednjefrancuski
 15. prema modernitetu

Ishodi učenja
 1. usvojiti sistemska razlikovna obilježja vulgarnolatinskog, starofrancuskog i srednjefrancuskog jezika u povijesnom i kulturnom kontekstu
 2. prepoznati, analizirati i kontekstualizirati jezične sisteme vulgarnolatinskog, starofrancuskog i srednjefrancuskog
 3. uočiti bitne elemente u nepoznatom tekstu, protumačiti i sažeti smisao tekstova na francuskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 4. prepoznati različite funkcionalne stilove tekstova i primijeniti njihova obilježja u okviru šireg studijskog programa preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje). Komentiranje primjera.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Walter von Wartburg, Évolution et structure de la langue française, Bern (1949, 9. izdanje 1969., ali se knjiga i poslije u niz navrata pretiskivala); 2. Joseph Anglade, Grammaire élémentaire de l'ancien français, Paris, 1965 (i niz potonjih izdanja); 3. Guy Raynaud de Lage, Introduction à l'ancien français, Paris, 1970; 4. Guy Raynaud de Lage, Manuel pratique d'ancien français, Paris, 1970.
 2. Joseph Anglade: Grammaire elementaire de l'ancien francais, Paris 1965
 3. Maria Iliescu, Dan Sluchanski (eds): Du latin aux langues romanes, Wilhelmsfeld 1991
 4. Joëlle Duclos, Olivier Soutet, Jean-René Valette: Le français médiéval par les textes, Paris 2016.
Dopunska literatura
 1. Bernard Cerquiligni: La naissance du français, Paris 2013.
 2. A. de Prisco: Il latino tardoantico e altomedievale, Rim 1991.
 3. Bernard Cerquiligni: La parole médiévale, Paris 1981.

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar